גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם מצוות יובל

ב.

שאלות מבנה

ג.

שאלות סגנון

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת בהר
שנת תש"ד

יובל

ויקרא פרק כה, פסוקים ח - כד

גיליון זה הוא המשך גיליון בהר-בחקותי תש"ב שעסק בתחילת פרק כ"ה, בשמיטה ודיניה.

 

א.  בטעם מצוות יובל

מורה נבוכים, ג' פרק ל"ט:

בתיקון הפרנסה והכלכלה על ההתמדה, והוא היות הארץ כולה שמורה לבעלים, אי אפשר בה מכירה לצמיתות, וישאר ממון האדם שמור עליו ועל יורשיו.

ראב"ע, פסוק כ"ג:

ד"ה כי לי כל הארץ: זה טעם נכבד. וכן אמר משה בתפילתו: ה', מעון אתה היית לנו, אתה כמו מעון עומד ודור הולך ודור בא.

ספר החנוך:

רצה ה' יתברך להודיע לעמו כי הכל שלו ולבסוף ישוב כל דבר לאשר חפץ הוא ליתנה בתחילה, כי לו הארץ כמו שכתוב. ועם מצווה זו של ספירת מ"ט שנה ירחיקו עצמם שלא יגזלו קרקע של חברם ולא יחמדוה בלבם בדעתם, כי הכל שב לאשר חפץ האל שתהייה לו. וענין זה דומה למה שנהוג לעשות במלכותא דארעא שלוקחים ארצות מזמן לזמן מערי הבצורות אשר לשריהם להזכיר להם יראת האדון (=המלך), וכן הדבר הזה, שרצה ה' יתברך שישוב כל קרקע לאשר לו אחוזת הארץ ממנו בה, וכן כל עבד יצא מתחת יד אדוניו ויהיה ברשות בוראו. ואולם מלכי הארץ יעשו כן ליראתם פן ימרדו השרים בם, והאל ב"ה ציוה לעמו כן לזכותם, להיטיב להם.

מה ההבדל העקרוני ביניהם בטעם מצוות היובל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר