גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ויהי אחרי המגפה"

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"ואת קרח"

ד.

למה לא נאמר בשמעון "לפקודיהם"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת פינחס
שנת תש"ד

"ויהי אחרי המגפה..."

במדבר פרק כו, פסוקים א - נא

א.  "ויהי אחרי המגפה"

פסוק א'  

"וַיְהִי אַחֲרֵי הַמַּגֵּפָה... שְׂאוּ אֶת רֹאשׁ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל"

ילקוט שמעוני תשע"ג:

זה שאמר הכתוב (תהלים צ"ד): "אם אמרתי מטה רגלי – חסדך ה' יסעדני". בשעה שקיבלו ישראל את התורה, נתקנאו אומות העולם. אמרו: מה ראו להתקרב מכל האומות? סתם הקב"ה פיהן, אמר להם: הביאו לי יוחסין שלכם! "הבו לה' משפחות עמים..." (תהלים צ"ו), כשם שבני מביאין, שנאמר (במדבר א') "ויתילדו על משפחותם". לכך מנאם בראש הספר אחר המצוות: "אלה המצוות אשר צוה ה' את משה אל בני ישראל בהר סיני" (ויקרא כ"ז ל"ד). ואחר כך (במדבר א' א'): "וידבר ה' אל משה במדבר סיני... שאו את ראש כל עדת בני ישראל" – שלא זכו ליטול את התורה אלא בשביל יוחסין שלהם.
"גן נעול אחותי כלה... אחת היא יונתי" (שיר השירים ג'). שמעו האומות – אף הן התחילו מקלסין להם... אלא כשבאו לשיטים. "ויחל העם לזנות" (במדבר כ"ה א') שמחו האומות ואמרו: אותה העטרה שהייתה בידן כבר היא בטלה, אותו השבח שהיו משתבחין הרי בטל! שויים הם לנו! כשבאו לידי נפילה, זקפן המקום, שנאמר: "אם אמרתי מטה רגלי, חסדך ה' יסעדני" - נגף המקום את כל מי שנתקלקל והעמידן על טהרתן.

1.

מהו הרעיון הכלול במדרש?

2.

התוכל להיעזר במדרש הנ"ל כדי לבאר את הפסקה שקבעה המסורת באמצע פסוק א'?

3.

מה כוונת המדרש באמרו "אותה עטרה שהייתה בידם..."

4.

מה טעם המפקדים שבבמדבר א' ובפרקנו לפי המדרש הנ"ל?

לשאלה זו, השווה דברי רש"י, פסוק א':

ד"ה ויהי אחרי המגפה: משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן והוא מונה אותן לידע מנין הנותרות.

דבר אחר: כשיצאו ממצרים ונמסרו למשה נמסר לו במנין, עכשיו שקרב למות ולהחזיר צאנו מחזירם במנין.

וכן דברי אברבנאל:

כבר ביארתי בסדר במדבר סיני שציוה ה' למנות את ישראל שמה, כדי להכין אותם להיכנס לארץ ולכבשה כדרך המלכים שימנו חיליהם לבוא למלחמה.
ולפי שהיו ישראל עתידין אז להיכנס לארץ, ציוה ה' במניינם. האמנם קרה מה שקרה, ששלחו המרגלים והמסו את לב העם וכו' ונגזרה עליהם גזירה שלא יכנסו לארץ וימותו במדבר ויניעם ה' בו ארבעים שנה ובתוך הזמן ההוא מתו מהם רבים במגפות. ומפני זה עתה שקמו בניהם תחתם והיו מעותדים להיכנס לארץ, ראה יתברך שהיה ראוי למנות אותם, כי הבאים במלחמה זה דרכם למנותם קודם בואם בה.

5.

במה שונים שני המפרשים (שהובאו בשאלה 4) מן המדרש הנ"ל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר