גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

כמה קשה אבק שביעית

ב.

תוספת המילים "ומטה ידו"

ג.

שאלות בפרשנים

ד.

בביאור כפל הפסוקים

ה.

"ויראת מא-לוהיך" באיסור ריבית

ו.

"וחי אחיך עמך"

פרשת בהר
שנת תש"ג

איסור ריבית

ויקרא פרק כה, פסוקים לה - לח

הערה: גיליון זה הוא המשך לגיליון בהר-בחקותי תש"ב, שעסק בחלקו הראשון של פרק זה: שמיטה ויובל.
גיליון זה עוסק בשאלה זו בפרק כולו, בשאר השאלות בעניין ריבית (ל"ה-ל"ט).

עצה טובה: לטעם איסור ריבית קרא רש"ר הירש שמות כ"ב כ"ד (ויקרא כ"ה ל"ו).

א.  כמה קשה אבק שביעית

תוספתא, ערכין ה' הלכה ה' מסכת ערכין ל' ב', מסכת קידושין כ' כ"א:

אמר ר' יוסי בר' חנינא: בוא וראה כמה קשה אבקה של שביעית. כיצד? אדם עושה מלאכה בפירות שביעית, התחיל מוכר מטלטליו שנאמר (כ"ה י"ד) וכי תמכרו ממכר לעמיתך.
לא הרגיש – (רש"י: לא שם לבו לפורענות הבא עליו לחזור בו מעבירה שבידו) התחיל למכור שדה אחוזתו, שנאמר (כ"ה): כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו.
לא באת לידו (רש"י: לא בא בידו הרהור תשובה עד שבא לכל אלה) עד שמכר את ביתו, שנאמר (כ"ט) ואיש כי ימכור בית מושב...
לא באת לידו – עד שלוה בריבית, שנאמר (ל"ה) כי ימוך אחיך ומשה ידו... אל תיקח מאתו נשך ותרבית.
לא באת לידו – עד שמוכר את עצמו, שנאמר (ל"ט) וכי ימוך אחיך ונמכר לך.
ולא לך אלא לגר שנאמר (מ"ז) ונמכר לגר.
ולא לגר צדק אלא לגר תושב שנאמר (מ"ז) ונמכר לגר תושב.
משפחת גר – זה נכרי.
כשהוא אומר "לעקר" – זה הנמכר ונעשה משרת לעבודה זרה עצמה.

1.

מהו הרעיון הכלול במדרש זה?

2.

מהי דרך הדרוש שבה משתמש ר' יוסי?

3.

הידועות לך עוד דוגמאות לדרש הבנוי בדרך זו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר