גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מעלת התשובה

ב.

"כל תשא עוון"

ג.

גימטריה

פרשת האזינו
שנת תשכ"ז

הפטרה לשבת שובה

הושע פרק יד

עיין להפטרה זו גם גיליונות האזינו תשי"ט וגיליון וילך תשכ"ה.

א.  מעלת התשובה

פסוק ב'

"שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱ-לֹהֶיךָ"

יומא פ"ו ע"א:

אמר ר' לוי: גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, שנאמר "שובה ישראל עד ה' אלוקיך". אמר ר' יוחנן: גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, שנאמר (ירמיהו ג') "הן ישלח איש את אשתו והלכה והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד, הלא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאום ה'."

פסיקתא דרב כהנא (פסיקתא דשבת שובה קל"א):

אמר ר' יודא בר' סימון: "שובה ישראל עד ה' אלוקיך" – אפילו כפרת בעיקר.

ילקוט שמעוני הושע תקלב:

ר' יודן נשיאה בשם ר' יהודה בר' סימון: מנהגו של עולם: אדם יורה חץ, כמה מהלך? בית כור או כורים. כמה גדול כוחה של תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר "שובה ישראל עד ה' אלוקיך". אמר ר' אליעזר: בנוהג, אדם המבזה את חברו ברבים ולאחר זמן מבקש לרצות אותו, הוא אומר: "אתה מבזה לי ברבים ומתרצה לי ביני לבינך?! לך והבא אותם אנשים שבזיתני בפניהם ואני מתרצה לך". אבל הקב"ה אינו כך, אלא אדם עומד ומחרף ומגדף בשוק והקב"ה אומר לו: "עשה תשובה ביני לבינך ואני מקבלך"- "שובה ישראל עד ה' אלוקיך".                   

1.

הסבר בדברי ר' יוחנן – מהו ה"לא תעשה שבתורה" – הן הוא מביא כראיה לדבריו פסוק מנביאים?

2.

מהם ההסברים השונים הניתנים בדברי חז"ל למלה "עד ה'"?

3.

איזה מדברי המדרשים מסכים עם תפישת ר' לוי?

4.

על דברי ר' לוי מקשה בעל עיון יעקב (ר' יעקב ריישר):

ולמה מביא ראיה מקרא דהושע ולא מן התורה מדברים פרק ד' או מדברים פרק ל'?

א.

מהם הפסוקים בשני הפרקים מספר דברים שאליהם הוא מכוון?

ב.

התוכל לישב קושיתו ולומר למה לא הביא ר' יוחנן את ראייתו משני הפסוקים הנ"ל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר