גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

יצחק היה עני בזקנתו

ב.

ריח הבגדים

ג.

הפטרה: מעלת התשובה

ד.

עבודה זרה - אמצעי בלבד

פרשת תולדות
שנת תשי"ט

ברכת יצחק ליעקב + הפטרה

בראשית פרק כז

ועיין גם גיליון תולדות תשי"ח.

א.  יצחק היה עני בזקנתו

ראב"ע, פרק כ"ה פסוק ל"ד:

ד"ה ויבז עשו: בעבור שראה שאין לאביו עושר; ורבים יתמהו, כי עזב לו אברהם ממון רב, וכאילו לא ראו בימיהם עשיר גדול בנעוריו ובא לידי עוני בזקוניו, והעד שהיה יצחק אביו אוהב את עשו בעבור צרכו, ואילו היה הלחם רב בבית אביו, והוא נכבד בעיניו, לא מכר בכורתו בעבור נזיד. ואם היה אביו אוכל בכל יום מטעמים, מה טעם אמר: הביאה לי ציד? ולמה לא היה ליעקב בגדים חמודות? ולמה לא נתנה לו אמו כסף וזהב לדרך, שהוא אומר (כ"ח כ') "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש", ולמה לא שלחה אליו הון והיא אוהבת אותו, כי הוצרך לשמור צאן? והפסוק שאמר (כ"ו י"ג) "ויגדל האיש" – קודם זקנתו.
ועיורי לב יחשבו, כי העושר מעלה גדולה לצדיקים – והנה אליהו יוכיח. ועוד ישאלו: למה חסר השם ממון ליצחק? אולי יודיעונו, למה חסר מאור עיניו? ואל ידחונו בקנה של דרש, כי יש לו סוד. ואין לנו לחפש, כי עמקו מחשבות השם, ואין כח בדעת האדם להבינם, וכן אחרים אמרו: "הנה צאן יש לו", כי רבקה אמרה לו (פסוק ט') "לך נא אל הצאן", ויתכן שנשאר לו מקנה מעט, גם נכון הוא להיות פירוש "לך נא אל הצאן", אל מקום הצאן שהן נמכרות.

1.

הסבר במה שונה תפישת ראב"ע בעניין בקשת יצחק מעשו בפרקנו, מן התפישה הרגילה?

2.

הסבר מהי חולשת תפישתו ואיך אפשר לסתור את כל טענותיו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר