גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הדם על המשקוף

ב.

מגמת חג הפסח

פרשת תזריע
שנת תשכ"ה

פרשת "החדש הזה לכם"

שמות פרק יב, פסוקים א - כ

א.  הדם על המשקוף

פסוק ז'

"וְלָקְחוּ מִן הַדָּם וְנָתְנוּ עַל שְׁתֵּי הַמְּזוּזֹת וְעַל הַמַּשְׁקוֹף"

פסוק י"ג

"וְהָיָה הַדָּם לָכֶם לְאֹת עַל הַבָּתִּים אֲשֶׁר אַתֶּם שָׁם
וְרָאִיתִי אֶת הַדָּם וּפָסַחְתִּי עֲלֵכֶם"

מכילתא (י"ב ז'):

"ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף" – מבפנים. אתה אומר מבפנים או אינו אלא מבחוץ? ת"ל: (ה' י"ג) "וראיתי את הדם" הנראה לי ולא הנראה לאחרים. דברי ר' שמעון.
ר' יונתן אומר: מבפנים. אתה אומר מבפנים, או אינו אלא מבחוץ? ת"ל: "והיה הדם לכם לאות" – ולא לאחרים לאות.
ר' ישמעאל אומר: מבחוץ כדי שיהיו המצרים רואים ומעיהם מתחתכין.

מכילתא (י"ב י"ג):

"וראיתי את הדם". היה ר' ישמעאל אומר: והלא הכל גלוי לפניו (דניאל ב') "ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שרא", ואומר (תהלים קל"ט) "גם חשך לא יחשיך ממך". ומה ת"ל "וראיתי את הדם"? אלא בשכר מצוה שאתם עושים אני נגלה וחס עליכם.
"וראיתי את הדם" – רואה אני דם עקדתו של יצחק, שנאמר (בראשית כ"ב) "ויקרא אברהם שם המקום ההוא 'ה' יראה'".
ולהלן הוא אומר (דברי הימים א' כ"א) "ובהשחית, ראה ה' וינחם על הרעה ויאמר למלאך המשחית: 'רב עתה הרף ידיך'". מה ראה? דם עקדתו של יצחק.

להבנת דברי המכילתא הנ"ל, השווה:

רמב"ם, מורה נבוכים ג' מ"ו:

...שהמצרים היו עובדים מזל טלה, מפני זה היו אוסרים לשחוט הצאן, והיו מואסים רועי צאן, אמר (ט' כ"ב) "הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו". ומפני זאת הכוונה בעצמה ציונו לשחוט כבש בפסח ולהזות דמו במצרים על השערים מבחוץ, לנקות עצמנו מן הדעות ההם ולפרסם שכנגדם, ולהביא להאמין, שהמעשה אשר יחשבו בו שהוא סיבה ממיתה, הוא המציל מן המות. ופסח ה' על הפתח ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף, גמול פרסום העבודה, בעשות כל מה שמרחיקין אותו עובדי עבודה זרה.

ר' יעקב צבי מקלנבורג, "הכתב והקבלה":

...באמת היו בישראל דברים מונעים הגאולה, כמו שאמרו רבותינו, שהיו עובדי אלילים במצרים, והיה רצונו יתברך לטהרם, וציוה עליהם קרבן פסח, ובזה יוודע, כי שבו מדרכם הרעה בשחיטת האלוה עצמו אשר היו עובדים אותו; והנה אות האהבה השלמה הוא לבלי יכנס בלב האוהב שום פחד ודאגה מאיזו סכנה למלא רצון הנאהב, אבל ישים נפשו בכפו ויסתכן לבלי המנע מעשות רצונו.
לכן ציוה ה' שיעשו ג' פעולות בזביחות האלוה של מצרים לעיניהם בפרסום גדול ולא ישיתו לב על הסכנה העצומה שיחרה אף המצרים ויקומו עליהם להשמידם, כמאמר משה (ח' כ"ב), עם כל זה לא ימנעו מלמלא המצוה בשווקים וברחובות עד הביאם אותו לביתם בקולי קולות ולא ייראו מן המצרים, יתר על כן – ישחטו הפסח בכנופיה ובעסק גדול משפחות משפחות בפרסום, ולא יפחדו משונאיהם.
ולא די בזה, ועוד אח"כ בעת אכלם יפרסמוהו לדאבון נפש המצרים, בתיתם מדמו על משקופי הבתים והמזוזות לעיני כל עובר וידעו המצרים כי עתה יאכלו את יראתם, הלא ירצו לבוא עליהם בחרבות וברמחים ולנקום בתוך בני ישראל, הנה בכל זאת יעשו רצון קונם ולא יהיה מורך בלבבם, ובזה אות נפלא על שלֵמות התשובה והידבקם בו יתברך, והיותם כופרים בעבודה זרה, וזהו "והיה הדם לכם לאות, - לכם, על טוב כוונתכם ויושר אמתת לבבכם על אלוקיכם.

1.

הסבר מה משמעותה של מחלוקת התנאים אם נתנו את הדם "מבפנים" או "מבחוץ"?

2.

עם מי מן התנאים מסכימה דעת הרמב"ם במורה נבוכים ועם מי מהם מסכימה דעת בעל הכתב והקבלה?

3.

הסבר את הרעיון של דברי המכילתא האחרונים "רואה אני דם עקדתו של יצחק".

(השווה לכך דברי בראשית רבה ל"ד ט':

"וירח ה' את ריח הניחוח" – הריח ריחו של אברהם אבינו עולה מכבשן האש.

 ועיין גיליון ויקרא תשט"ו מקטע א' ומקטע ג').

4.

עוד להבנת דברי המדרש האחרונים:

מלבי"ם, אילת השחר (מבוא לפירושו לתורת כהנים):

כלל קל"ו: מתפארת הלשון, שלא יחזיר את השם (שם העצם שבפסוק) בכל פעם, רק אחר שנזכר בפעם הראשון, אם הוא שם הנושא, יסמוך כל הפעלים עליו, ואם הוא שם הפעול, ירמזהו ע"י כינוי, כמו "ושחט אותו" "והזה עליו". וזה כלל בכל הלשונות. ועל כן בכל מקום שכפל השם, בין שם הנושא, בין שם הפעול, שלא לצורך, יש בו דרוש תמיד. והדרושים האלה יהיו בכמה דרכים.

כלל קל"ח: ופעמים רבות דרשו, שהשם הנשנה אינו השם הראשון ממש.

ועיין גיליון צו תש"ז מקטע ב'.

במה מסייעים כללים אלה להבנת דברי המכילתא האחרונים?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר