גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

עברו של אפרים

ב.

"להם הם אומרים..."

ג.

"לכן יהיו כענן..."

ד.

"ואנכי ה' אלוקיך..."

ה.

"ואנכי..."

ו.

"אני ידעתיך..." - שאלות ברש"י

פרשת ויצא
שנת תש"ל

הפטרה כמנהג האשכנזים

הושע פרק יב, יג - פרק יד, י

הערה: לפסוקים הראשונים של הפטרתנו עיין בגיליון ויצא תשכ"ו.

א.  עברו של אפרים

פסוק א'

"כְּדַבֵּר אֶפְרַיִם רְתֵת נָשָׂא הוּא בְּיִשְׂרָאֵל וַיֶּאְשַׁם בַּבַּעַל וַיָּמֹת"

פסוק ב'

"וְעַתָּה יוֹסִפוּ לַחֲטֹא וַיַּעֲשׂוּ לָהֶם מַסֵּכָה מִכַּסְפָּם כִּתְבוּנָם עֲצַבִּים מַעֲשֵׂה חָרָשִׁים כֻּלֹּה"

רש"י:

ד"ה כדבר אפרים: כשקינא ירבעם למקום ודיבר כנגד שלמה דברים קשים וברעדה,* שהרי מלך גדול היה שלמה.

ד"ה נשא הוא בישראל: משם זכה להינשא להיות מלך ישראל.

ד"ה ויאשם בבעל: כיון שעלה לגדולה – וייאשם בעבודה זרה.

ד"ה וימת: וכרתי בית ירבעם וכן בית אחאב.

ד"ה ועתה: בית יהוא שראו כל זאת יוסיפו לחטוא.

רד"ק:

ד"ה כדבר אפרים רתת: מתחילה – קודם שחטא אפרים – היה מוראו על העמים אשר סביבותיו. כי בדברו היה אוחז רתת ורעדה השומע אותו. והיה רם וגדול בשבטי ישראל, כמו שנאמר (בראשית מ"ח י"ט) "וזרעו יהיה מלוא גויים" וזהו שאמר.

ד"ה נשא הוא בישראל: כלומר נשא ראשו בישראל. וכיון שאשם בבעל – מת, כלומר ניגף לפני אויביו כאילו מת, כי אזלת ידו...

ד"ה ועתה יוסיפו לחטוא: ועתה, כשמלך ירבעם, הוסיפו עוד לחטוא, כי מתחילה כשהיו עובדים בימי השופטים היו עובדים הבעלים ושבים אל ה', כשהיה עומד השופט ומחזירם למוטב, אבל עתה חשבו לעקור מכל עבודת אלוקים יתברך, שלא יעלה אדם לירושלים לעבודת בית-המקדש ויעבדו לפני העגלים לעולם, ואמרו (מלכים א' י"ב כ"ח) "אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים".

1.

לפי שני המפרשים ניתנת כאן סקירה על עברו של אפרים (=עשרת השבטים). אולם מה ההבדל בין שניהם?

2.

כיצד מפרש רד"ק את המלה היחידאית במקרא "רתת", ועל סמך מה הוא מפרש כך?

3.

למה מפרש רש"י "ויאשם בבעל – בעבודה זרה, ולא פירש רד"ק כך?

4.

מה הקושי בחלק הפסוק "ויאשם בבעל וימת", ומה ההבדל בין רש"י ובין רד"ק ביישוב קושי זה?

5.

יש מיישבים את הקושי הנ"ל בעזרת הפסוקים בראשית ג' י"ז, ומשלי ט' י"ז-י"ח.

הסבר במה מסייעים הפסוקים ההם לפירוש פסוקנו?

------------------------------------------------------------------------------------

* מקורו של רש"י, סנהדרין קא, ע"ב:

אמר ר' יוחנן: מפני מה זכה ירבעם למלכות? מפני שהוכיח את שלמה, ומפני מה נענש? מפני שהוכיחו ברבים. שנ' (מלכים א' י"א) "וזה הדבר אשר הרים יד במלך: שלמה בנה את המלוא, סגר את פרץ עיר דוד" אמר לו (ירבעם): "אביך פרץ פרצות בחומה, כדי שיעלו ישראל לרגל. ואתה גדרת אותם, כדי לעשות אנגריה לבת פרעה". (רש"י: כדי שייכנסו בשערים, לידע מי נכנס כדי לגבות מס לבת מלך פרעה).

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר