גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הרוצה למכור עצמו לעבד

ב.

הנמכר לגוי, ודין הטעיית גוי

ג.

"אחרי נמכר" - מיד

ד.

הנמכר לא יגאל אלא בכסף

ה.

החזקת הגר והתושב

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בהר
שנת תשכ"ה

מוכר עצמו לגר תושב או לגוי עובד כוכבים

ויקרא פרק כה, פסוקים מז - נב

גיליון זה הוא המשכו של גיליון בהר תשכ"ב שעסק אף הוא בנושא זה.

א.  הרוצה למכור עצמו לעבד

פסוק מ"ח

"אַחֲרֵי נִמְכַּר גְּאֻלָּה תִּהְיֶה לּוֹ"

ספרא שם:

בא ואמר: "הרי אני נמכר!" יכול הזקק לו? תלמוד לומר: "אחרי נמכר" – הא אין אתה נזקק לו אלא משימכר.

פירוש הראב"ד, (בעל ההשגות על הרמב"ם):

אם בא ואמר: "הריני רוצה למכור עצמי לגוי, אם לא תתנו לי כדי דמי, והרי כשאמכר תפדוני על כרחכם... ומה שתעשו לאחר מכירה עשו לי עכשו ותנו לי כדי דמי", יכול יהיו נזקקין לו קרוביו ליתן לו כלום? תלמוד לומר: "אחרי נמכר...".

העמק דבר:

ד"ה אחרי נמכר: בא ללמד שמקודם יש להשתדל שלא יהיה נמכר, אך מכל מקום אם נמכר – "גאולה תהיה לו".
בתורת כהנים תניא להיפך: "בא ואמר: הרי אני נמכר" יכול הזקק לו? תלמוד לומר: "אחרי נמכר". וגם זה מרומז בלשון המקרא, והיינו אם בא לקרוביו לומר: אם אין אתם עושים לי כך וכך, הריני נמכר לגר ותהי לחרפה למשפחתו, על זה מרומז, שאין צריכים לדבריו...
ומכל מקום גם מה שכתבנו אמת ומשמע בפשט המקרא, שאם יודעים שכך הוא עני ועומד למכור עצמו באמת, יש לעשות השתדלות שלא יבוא לידי כך.

1.

מאיזו מילה בפסוקנו דייק הספרא לומר כן?

2.

מה טעם דברי הספרא, שאין נזקקין לו, אם בא והודיע שיש בדעתו למכור עצמו לנכרי?

3.

איך יש להבין את דברי בעל העמק דבר, שגם דעתו "אמת ומשמע בפשט המקרא"?

4.

היש סתירה בין דעת הספרא לדעת בעל העמק דבר או לא?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר