גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בביאור המילה "טרף"

ב.

שימוש מילת "כי"

ג.

נעורי האדם והעולם

ד.

היש לארץ קץ

ה.

בביאור "לא ישבותו" - שאלות ברש"י

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת נח
שנת תשכ"ד

היונה והברית

בראשית פרק ח, פסוקים יא - כב

עיין גם גיליון נח תשכ"ב.

א.  בביאור המילה "טרף"

פסוק י"א

"וְהִנֵּה עֲלֵה זַיִת טָרָף בְּפִיהָ"

רש"י:

ד"ה טרף בפיה: אומר אני שזכר היה, לכן קוראו פעמים לשון זכר ופעמים לשון נקבה, לפי שכל יונה שבמקרא לשון נקבה, כמו (שיר השירים ה') "כיונים על אפיקי מים רוחצות"; (יחזקאל ז' ט"ז) "כיוני הגאיות כלם הומות"; (הושע ז') "כיונה פותח".

ד"ה טרף: חטף. ומדרש אגדה: לשון מזון. ודרשו "בפיה" לשון מאמר. אמרה: יהיו מזונות מרורין כזית בידו של הקב"ה ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודם.

רמב"ן:

ד"ה טרף בפיה. כתב רש"י: אומר אני... (עיין לעיל) ואין כל זה נכון בעיני, כי חזרת זכר היונים מנקבה לזכר במקום אחד מן הפרשה אין בו טעם. ואם לשון לקראתם (= ואם מדרך הלשון לקרוא להם, לכנות אותם) כולם בשם הנקבות, למה שינה בכאן?
וכן מדרשם בהגדה, לא שיעשו "בפיה" לשון מאמר כלל, אבל מדרשם מפני שהביאה העלה הזה, כי אם נאמר שאירע כן, לא על חינם פירש אותו הכתוב כי היה לו לומר: "והנה עלה טרף בפיה". והזית איננו מן האילנות הגבוהים מאוד שישכנו בו העופות לאורך דליותיו, ולכך אמרו, כי היה בזה רמז, שהעופות נח להם להיות מזונותם מרים כלענה ביד הקב"ה ולא שיהיו טובים בידי אדם. וכל שכן בני אדם שאין רצונם להתפרנס זה מזה.
ולשון בראשית רבה (ל"ג, ו') אמר רק אבהו... אלא רמז רמזה לו: אמרה לו: "נח! מר מזה מתחת ידו של הקב"ה ולא מתוק מתחת ידך". אבל בגמרא (סנהדרין ק"ח, ע"ב) הוסיפו: מאי משמע דהאי "טרף" לישנא דמזוני הוא, דכתיב (משלי ל' ח') "הטריפני לחם חוקי", כי מפני הטעם שאמרנו, יעשו לזה סמך מלשון "הטריפני" ירמוז כאילו אמר: "והנה עלה זית היה טרף בפיה".
ופשוטו של מקרא פירשו בו, שהוא תואר לעלה, והנה עלה זית טרוף בפיה, וסמך לדבר, שהוא קמוץ, כי כן משפטו. (כוונתו: כן משפטו של שם תואר שיבוא בשני קמצים, כמו חכם, קטן) אבל נמצא בהם זרות: (הושע ו' א') "כי הוא טרף וירפאנו"; (ויקרא ה' כ"ג): "והשיב את הגזילה אשר גזל"; (ויקרא ה' י"ח) על שגגתו אשר שגג". וזולתם רבים.

1.

הסבר מה הקשיים הדקדוקיים-לשוניים בפסוקנו העומדים בפני רש"י ורמב"ן, ומה הקושי הענייני?

2.

לד"ה טרף מביא רש"י שני פירושים, את פירושו ("חטף") ואת מדרש האגדה. האם מתנגד הרמב"ן לשניהם או רק לאחד מהם?

3.

מהן שתי הטענות הלשוניות שטוען הרמב"ן נגד פירוש רש"י?

4.

מה ההבדל בין תפישת רש"י את מדרש חכמינו לבין תפישת הרמב"ן את דבריהם?

5.

הסבר את דברי הרמב"ן "כי אם נאמר שאירע כן" – מהו הדבר שהיה כן? ולמה לו לפתוח ב"כי אם נאמר" - מה האופייני בזה לדרך פרשנותו של הרמב"ן?

6.

לשם מה לרמב"ן להודיענו שאין הזית מן העצים הגבוהים – מה חשיבות הדבר לפירוש פסוקנו?

7.

באיזו הוראה משתמש הרמב"ן כאן בביטוי "להתפרנס זה מזה"?

8.

מה בין פירוש הגמרא בסנהדרין, פירוש הרמב"ן ו"פשוטו של מקרא" בהוראת המילה טרף?

9.

פרש את דברי הרמב"ן "אבל נמצא מהם בזרות". למי מוסב הכינוי "מהם" – ממי?

10.

מה המשותף לשלושת הפסוקים (מהושע ומויקרא) המובאים בסוף דברי הרמב"ן?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר