גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ברכה וקללה

ב.

ברכת יצחק ליעקב

ג.

חרדתו של יצחק

ד.

דברי יצחק "גם ברוך יהיה"

פרשת תולדות
שנת תשכ"ד

ברכת יצחק ליעקב

בראשית פרק כז

ועיין גם גיליון תולדות תשכ"ג.

א.  ברכה וקללה

אבן כספי, טירת כסף. (והוא "ספר הסוד") פרק כ"ח:

ענין הברכה והקללה נזכר בתורה במקומות רבים מאוד וכן בשאר ספרי המקרא... וזה הענין מבואר בתורתנו, הלא תראה בתחילת הבריאה זכר שברך ה' בריותיו וזה על דרך דיברה תורה כלשון בני אדם, וכן נזכרה ברכת מלכיצדק לאברהם, וברכת בתואל ולבן לרבקה, וכן ברכת יצחק ליעקב ועשו.
...אין ספק שאף על פי שהפועל בכולם אחד בעצמו, ראוי שיהיה הבדל ביניהם מצד הפועלים, וכפי יתרון הפועל יהיה יתרון הפעול... ואמנם הפועל הראשון גם לזה העניין הוא ה' יתברך, כמו שהודיענו משה באמרו (במדבר ו' כ"ז) "ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם", וכן הוא בקללה כי הידיעה בהפכים אחת. אבל כי יש לטוען שיטען עלינו מעניין קללת בלעם שבאמת לא היה לה תיקון לא מאיכות המדבר ולא מאיכות המעשה, אמנם דע, שאין חשש לאותו הדבר מצד עצמו, כי אין בו ממש אבל מצד המקבלים, רצוני, ישראל היודעים או שומעים שהוא מקללם, וזה כי בלעם היה קוסם כמו שהעיד עליו הכתוב, ומנהג הארץ ההיא אז וגם היום, כי אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, אם כן, אין לשאול טעם לאמונת בלק וסיעתו, וכמו שהיו יעקב ועשו עושים יסוד ועיקר מברכת יצחק אביהם, כן היו בלק וסיעתו עושים מברכת בלעם וקללתו – ואם ביניהם הבדל.

1.

מה ההשקפה שנגדה הוא נלחם בדבריו ובמה מסייע לו הפסוק מבמדבר ו' כ"ז?

2.

הסבר את הדברים המסומנים בקו, בייחוד את האחרון!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר