גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

השוואה בין שתי ברירות

ג.

הכיצד "כימים אחדים"

ד.

מקור לשבעת ימי המשתה

ה.

סגנון התורה שלם יותר

ו.

הודאתה של לאה

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויצא
שנת תשכ"ב

נשי יעקב

בראשית פרק כט, פסוקים טז - לח

עיין גם גיליונות ויצא תשי"דתשי"ח.
א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1) פסוק י"ז

ד"ה רכות: שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשו ובכתה; שהיו הכל אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן.

 

 

 

מקובלנו: אין רש"י מביא דברי מדרש אלא אם נדרשים הם ליישב את הכתוב. (ועיין דברי רש"י בראשית ג' ח', ד"ה וישמעו).

הסבר: מה הוא הקושי שבפסוקנו שליישובו הביא רש"י את דברי המדרש?

2) פסוק י"ח

ד"ה ברחל בתך הקטנה: כל הסימנים הללו למה? לפי שהיה יודע בו שהוא רמאי, אמר לו: "אעבדך ברחל". ושמא תאמר: רחל אחרת מן השוק? תלמוד לומר "בתך", ושמא תאמר: אחליף ללאה שמה ואקרא שמה רחל? תלמוד לומר: "הקטנה". ואף על פי כן לא הועיל – שהרי רמהו.

 

השווה דבריו:

בראשית כ"ב ב' ד"ה את בנך

בראשית מ"א י"ב ד"ה נער עבד עברי

בראשית כ"ה כ' ד"ה בת בתואל מפדן ארם אחות לבן

מה הקושי המשותף למקומות האלה, ומה דרך רש"י ביישובם?

3) פסוק כ"ה

ד"ה ויהי בבקר והנה היא לאה: אבל בלילה לא היתה לאה, לפי שמסר יעקב סימנים לרחל, וכשראתה רחל שמכניסין לו את לאה, אמרה: "עכשו תיכלם אחותי!" עמדה ומסרה לה אותן סימנים.

 

בעל באר-יצחק:

כבר ידוע מדרכי המדרשות לדרוש המילה החסרה בכתוב, שבא החיסרון לאיזה רמז. ואם אמנם באמת על פי פשוטו החסרון אינו אלא לתקון הלשון ואינו חסרון כלל, ודיברה תורה בלשון בני-אדם, וכן כאן...

א.

הסבר מהי המילה החסרה לפי הפשט?

ב.

מה ההבדל בין פשוטו של הפסוק לבין המדרש שהובא ברש"י?

4) פסוק כ"ז

ד"ה גם את זאת: מיד לאחר שבעת ימי המשתה, ותעבוד לאחר נשואיה.

 

מניין לו (לרש"י) שלא רצה לבן לתתה לו אחרי שבע שנות העבודה הנוספות?

5) פסוק ל'

ד"ה עוד שבע שנים אחרות: "אחרות" – הקישן לראשונות, מה ראשונות באמונה אף האחרונות באמונה, ואף על פי שמרמאות בא עליו.

 

א.

מה קשה לו בפסוקנו?

ב.

ומקשין: ולמה לא עמד רש"י על קושי זה לפני כן בפסוק כ"ז שגם שם נאמר: "עוד שבע שנים אחרות"?
ענה לקושייתם!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר