גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מעלת השלום

ב.

מהות הקריאה אל סיחון

ג.

הרבה מקראות שראויין להשרף

ד.

משל "המושלים"

פרשת חוקת
שנת תשכ"ב

סיחון

במדבר פרק כא, פסוקים כא - ל

גיליון זה הוא המשכו של גיליון חוקת תשכ"א.

א.  מעלת השלום

פסוק כ"א

"וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל מַלְאָכִים אֶל סִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי לֵאמֹר
אֶעְבְּרָה בְאַרְצֶךָ..."

שמות רבה י"ט (כ"ז):

"וישלח ישראל מלאכים", זה שאמר הכתוב: (תהלים ל"ו) בטח בה' ועשה טוב, שכן ארץ ורעה אמונה". ואמר (תהלים ל"ד) "סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו".
לא הקפידה התורה לרדוף אחרי המצוות, אלא (דברים כ"ב) "כי יקרא קן צפור לפניך"; (שמות כ"ג) "כי תפגע שור אויבך..."; (שמות שם) "כי תראה חמור שונאיך"; (דברים כ"ד כ') "כי תחבט זיתך... לגר ליתום ולאלמנה יהיה"; (דברים שם) "כי תנצור כרמך... לגר ליתום ולאלמנה יהיה"; אם באו לידיך, אתה מצווה עליהם, ולא לרדוף אחריהם. אבל השלום – "בקש שלום" במקומך "ורדפהו" במקום אחר.
וכן עשו ישראל: אף על פי שאמר להם הקב"ה (דברים ב') "החל רש והתגר בו מלחמה" רדפו אחרי השלום, שנאמר "וישלח ישראל מלאכים אל סיחון".

רש"י, פסוק כ"ב:

ד"ה אעברך בארצך: אף על פי שלא נצטוו לפתח להם בשלום, ביקשו מהם שלום.

1.

מה הקושי בפסוקינו שרצו ליישב?

2.

מפרשי המדרש שואלים: מה ראה בעל המדרש לפתוח בפסוק מתהלים ל"ו שאין מפרש בו כלל ענין השלום, ולאיזה ענין הביאו?

נסה לישב השאלה! שים לב: יש אפשרות לישב קושי זה בשתי תשובות שונות לגמרי זו מזו!

3.

כיצד מעבד רש"י את מקורו, ומה סיבת שינוייו השונים?

(שים לב: במקום המשפט החיובי במקור "אף על פי שאמר להם הקב"ה", בא ברש"י משפט שלילי: "אף על פי שלא נצטוו...")

4.

בעל עקדת יצחק (פרשת חוקת) מביא בקשר לפסוקנו ולמדרש חז"ל זה את דברי פרקי אבות פרק ד', ואלה דבריו:

...ולזה היתה עצת החכם רבי מתיה בן חרש נכונה מאד, באומרו: "הוי מקדים שלום לכל אדם".

הסבר, מה הקשר בין מאמר זה לענייננו, וכיצד הוא מפרשו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר