גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שנאת הנפש ושנאת הלב

ב.

חומרתה של שנאת הלב

ג.

מצוות תוכחה (1)

ד.

מצוות תוכחה (2)

פרשת אחרי מות - קדושים
שנת תשכ"ג

לא תשנא, הוכח תוכיח

ויקרא פרק יט, יז

עיין גם גיליון אחרי מות-קדושים תשי"ג, שעסק אף הוא כולו בפסוק זה!

א.  שנאת הנפש ושנאת הלב

פסוק י"ז

"לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ"

רשב"ם:

ד"ה לא תשנא: אם גמלך רעה, לא תתראה לפניו כאוהב, בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו (=המליצה לקוחה מירמיהו ט' ז'), לא טוב הדבר אשר אתה עושה (=המליצה לקוחה משמות י"ח י"ז), אל תשנאהו בלבך אלא הוכח תוכיחהו על מה שעשה ומתוך כך יהיה שלום.

ר' נפתלי הרץ ויזל, באור:

ד"ה לא תשנא את אחיך בלבבך: שנאה ואהבה הן שתי מידות הפוכות זו מזו בנפש, ואינן תלויות בשכל ובבחירה, אלא בתולדות הנפש עצמה, ולכן נפש זאת תאהב מקצת דברים ותשנא מקצתן, ונפש אחרת להיפך.
על דרך המשל: זה אוהב עָרים וזה אוהב אדמה, זה אוהב מלאכה זו וזה אוהב מלאכה אחרת. וכן מתפשטות על כלל בעלי החיים, זה אוהב סוס וזה אוהב כלב, וכן על כלל בני אדם: זה אוהב בעל מידות אלה וזה - בעל מידות אחרות.
ולכן השנאה והאהבה מיוחסים בכל המקרא לנפש, כמו (שמואל ב ה' ח'): "העורים והפסחים שנואי נפש דוד" (שיר השירים א' ז') "הגידה לי שאהבה נפשי", וכן כולם. ואינן מיוחסות ללב, שמילת "לב" בכל מקום נופל על מעשה הבחירה ומשפט השכל, ואין האדם מושל על מה שנטוע בנפשו, להפוך אהבתה לשנאה, או שנאתה לאהבה, ולא יצוונו ה' על מה שאין בידינו לעשות. אלא שמשנאת נפש לא תצא תקלה לאדם השנוא לה, ולא תשחית החמלה, כי אם יראנו (=זה ששונא את חברו "שנאת נפש") במיצר – יחמול עליו ויעזרהו, לכן לא הזהירה התורה על שנאת נפש אלא: "לא תשנא את אחיך בלבבך".
כאן נאמר "בלבבך" ללמדנו, שאין האזהרה על שנאת הנפש, כדרך שנאת החכמים לכסילים, ושנאת הפקחים לשוטים, אלא האזהרה על שנאת הלב במשפט שֵׂכֶל הלב, אם בטבע נפשו אוהב אותו, אלא שעשה לו רעה ושפט בלבו לשנוא אותו, ומשנאה כזו יצאו תקלות גדולות, כמו אבשלום ואמנון שהיה ביניהם אהבת אחים, וכשהרע לו אמנון בדבר תמר, שנא אבשלום את אמנון בליבו, וראה התקלה שיצאה מזה.
וכן נאמר פעם אחת אהבת הלב "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך" וגם זה ממשפט השכל, שלא תחלוק על מעשיו ועל מצוותיו, וכן חז"ל בספרי "בכל לבבך" – שלא יהא לבך חלוק על המקום ברוך הוא.
וכן כתוב (זכריה ז' י') "ורעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם" (זכריה ח' י"ז) "ואיש את דעת רעהו אל תחשבו בלבבכם" – והדברים ברורים.

1.

מה ההבדל בין שניהם בפירוש המושג שנאה שבלב?

2.

מה בין "שנאת הנפש" לבין "שנאת הלב" לפי דעת בעל הבאור?

3.

מהי ראייתו של בעל הבאור לדעתו מאמנון ואבשלום, והרי שם לא נאמר כלל ששנאו בלבו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר