גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

הדגשת "ויראו כי גוע"

ג.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת חוקת
שנת תשכ"ג

מות אהרן

במדבר פרק כ, פסוקים כב - כט

עיין גם גיליון חוקת תש"י.

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1) פסוק כ"ב

ד"ה כל העדה: כולם שלמים ועומדים להיכנס לארץ, שלא היה בהן אחד מאותם שנגזרה גזרה עליהן, שכבר כלו מתי מדבר. ואלו מאותן שכתוב בהם (דברים ד) "חיים כולכם היום".

 

א. 

מה קשה לו?

ב. 

מפרשי המדרש מקשים: למה אמר הדרשן: "מאותם שכתוב בהם חיים כולכם היום" ולמה לא אמר: "אותם שכתוב בהם"?

יישב קושייתם.

2) פסוק כ"ג

ד"ה על גבול ארץ אדום: מגיד שמפני שנתחברו כאן להתקרב לעשו הרשע נפרצו מעשיהם וחסרו הצדיק הזה, וכן הנביא אומר ליהושפט (דברי הימים ב' כ' ל"ז): "בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך".

 

 

א. 

דברי המדרש האלה המובאים ברש"י תמוהים: הלא הכתוב אומר בפירוש על מה מת הצדיק – ומה ראה לתת סיבה אחרת?

ב. 

מה הראייה מלשון הכתוב שנתחברו להתקרב לעשו?

ועיין גיליון חוקת תש"י, א.

3) פסוק כ"ה

ד"ה קח את אהרן: בדברים של ניחומים: אשריך שתראה כתרך נתון לבנך, מה שאין אני זכאי לכך.

 

השווה דבריו לויקרא ח' ב':

ד"ה קח את אהרן: קחנו בדברים ומשכהו.

א. 

מה הקושי המשותף, ולמה לא הסתפק גם במקומנו בפירוש שאמר שם והוסיף עוד את הדברים שאמר משה?

ב. 

מה ראה לשים בפי משה דווקא דברי ניחומים אלה - מה רמז להם בכתוב?

4) פסוק כ"ו

ד"ה את בגדיו: את בגדי כהונה גדולה, הלבישהו והפשיטם מעליו לתתם על בנו בפניו.
אמר לו: "הכנס למערה" ונכנס, ראה מיטה מוצעת ונר דולק, אמר לו: "עלה למיטה" ועלה.
"פשוט ידיך" ופשט.
"קמוץ פיך" וקמץ, "עצום עיניך" – ועצם.
מיד חמד משה לאותה מיתה.
וזהו שנאמר לו (דברים ל"ב) "כאשר מת אהרן אחיך" – מיתה שנתאווית לה.

 

א. 

מפרשי רש"י מקשים: מניין לו שאלה בגדי כהונה גדולה?

ב. 

מניין שציוה הקב"ה על משה להלבישו בגדי כהונה גדולה, והלא לא נאמר דבר זה בפסוק?

ג. 

מה ראה רש"י להביא את דברי האגדה (הכנס למערה...) בשלמותם, והלא רש"י עצמו אמר שאינו מביא אלא "אגדה המיישבת דברי המקרא" (ועיין בראשית ג' ח' ד"ה וישמעו) ומה מיושב על ידו כאן על ידי אגדה זו?

5) פסוק כ"ז

ד"ה ויעש משה: אף על פי שהדבר קשה לו – לא עיכב.

 

א. 

מה קשה לו?

ב. 

השווה דברי רש"י ל:

שמות י"ב כ"ח:

ד"ה כאשר צוה ה' את משה ואהרן: להגיד שבחן של ישראל שלא הפילו דבר מכל מצות משה ואהרן. ומהו כן עשו - אף משה ואהרן כן עשו.

ויקרא ח' ל"ו:

ד"ה ויעש אהרן ובניו: להגיד שבחן שלא הטו ימין ושמאל.

ויקרא ט"ז ל"ד:

ד"ה ויעש כאשר ציוה: כשהגיע יום הכיפורים עשה כסדר הזה ולהגיד שבחו של אהרן שלא היה לובשן לגדולתו אלא כמקיים גזירת המלך (ת"כ):

במדבר ח' ג':

ד"ה ויעש כן אהרן- להגיד שבחו של אהרן שלא שינה (ספרי).

במדבר ל"א ג':

ד"ה וידבר משה- אף ע"פ ששמע שמיתתו תלויה בדבר עשה בשמחה ולא איחר (ספרי).

התוכל למצוא טעם לכך, למה לא נאמר כלום בבראשית י"ב ד' וילך אברם כאשר דבר אליו ה'?

6) פסוק כ"ט

ד"ה ויראו כל העדה: כשראו משה ואלעזר יורדים ואהרן לא ירד, אמרו: "היכן הוא אהרן"? אמרו להם: "מת".
אמרו: "אפשר מי שעמד כנגד המלאך ועצר את המגפה ישלוט בו מלאך המוות?!"
מיד בקש משה רחמים והראוהו מלאכי השרת להם מוטל במיטה, ראו והאמינו.

 

א. 

השווה דברי רש"י בראשית ה' ט"ו:

ויראו אחי יוסף כי מת אביהם: מהו "ויראו"? הכירו במיתתו אצל יוסף, שהיו רגילים לסעוד על שולחנו של יוסף והיה מקרבן בשביל כבוד אביו – ומשמת יעקב לא קרבן.

- האם קושי אחד הוא העומד לפני רש"י במקומנו ובפסוק בבראשית, או שמתרץ הוא כאן ושם קשיים שונים?

ב. 

מהו הרעיון הכללי הכלול בדברי העם, ומה מסומל בתשובה שניתנה להם?

7) פסוק כ"ט

ד"ה כי גווע: אומר אני שהמתרגם "דהא מית" טועה הוא, אלא אם כן מתרגם "ויראו" – ואתחזיאו, שלא אמרו רבותינו "כי" זה משמש בלשון "דהא", אלא עם מדרש שנסתלקו ענני הכבוד וכדאמר ר' אבהו "אל תקרי" "ויראו" אלא וייראו, ועל לשון זה נופל לשון "דהא", לפי שהוא נתינת טעם למה שלמעלה הימנו. למה וייראו? לפי שהרי מת אהרן. אבל על תרגום "וחזו כל כנישתא" אין לשון "דהא" אלא לשון "אשר", שהוא מגזרת שימוש "אם", שמצינו "אם" משמש בלשון "אשר" כמו (איוב כ"ב) "ואם מדוע לא תקצר רוח" והרבה "אם" מפורשים מזה הלשון (איוב יד) "אם חרוצים ימיו".

 

א. 

הסבר למה ניתן לתרגם "כי גוע" "דהא מית" אם נתרגם "ויראו" ואתחזיאו?

ב. 

האם ה"כי" שבפסוקנו דומה ל"כי" של בראשית מ"ג י"ח "ויראו האנשים כי הובאו בית יוסף" או ל"כי" של בראשית נ' ט"ו: "ויראו אחי יוסף כי מת אביהם"?

ג. 

מה ראה להביא את פסוקי איוב בסוף דבריו, והלא אין בהם בכלל המילה "כי"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר