גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ההיאבקות לפי אבן כספי

ב.

מדברי המדרש

ג.

טעם מצוות איסור אכילת גיד הנשה

פרשת וישלח
שנת תשי"ח

מאבק יעקב ו"האיש"

בראשית פרק לב, פסוקים כח - לג

גיליון זה הוא המשכו של גיליון וישלח תשט"ז.

עיין שם וצרפהו לגיליון זה.

א.  ההיאבקות לפי אבן כספי

יוסף אבן כספי, משנה כסף חלק א' המכונה "טירת כסף":

אמנם אומרו "וייאבק איש עמו הוא מראה הנבואה עד מילת "שם" (פסוק ל') ותחילת זאת ההשגה היה כאשר נותר הוא לבדו, וזה מבואר טעמו...
... כלל זאת המראה היא לפי דעתי כפשוטו המובן אצל היודעים, רצוני בזה שיעקב אחר שהתפעל בלילה ההוא ביגיעה מסידור המחנות ומהעברת נשיו ובני ביתו, שעם היגיעה הזאת נצטרף הפחד והחרדה מאיש מציק ומיצרן, הניח מעט חושיו בחצי הנשאר מן הלילה ויישן ויחלום, והנה בא אחד שנאבק עמו, וכל הנמשך מזה, וזה כמו שקרה ליהושע בהיות מחשבתו טרודה בעניין המלחמות...
אמנם העולה מכלל זאת ההשגה שהייתה בלילה בחלום של נבואה וברכת המלאך ליעקב באחרית כלו נודע לו בזה, כי אף על פי שעת צרה היא ליעקב, הנה ממנה יושע.
וראה הפלגת זה הסיפור, אם עיניים לך, כי בתחילה היה ההשגה בעניין נס כאילו הוא איש מכלל האנשים, ואחר נתדקדק העניין מעט אחר מה שאמר לו "שלחני כי עלה השחר", נראה לו מזה כי אינו מכלל ההמון, אבל הוא איש נכבד, לכן אמר יעקב לו: "לא אשלחך כי אם בירכתני" (פסוק כ"ז), כי זה מנהג הקטן לגדול בארץ ההיא, גם בארצנו זאת. וכאשר כרך המלאך ליעקב, והמלאך הזה הולך וסובב, ויעקב עולה מעט מעט בסולם ההשגה, מצורף למה ששמע מברכת המלאך "שרית עם אלוהים", הנה נתן לבו לדעת מה טיבו של זה, ושאל אותו "הגידה נא שמך" (פסוק ל') והוא השיבו במאמר קצר וסתום בלתי גוזר דבר. ושב לברך אותו, עד שאחרי זה נתאמת אצלו שמה שראה היה מלאך. ואז הקיץ משנתו ונסתלקה השגתו וזכר כל המאורע בחלומו, כי זהו לעולם דרכי החלומות של נבואה. ולכן אחר שהקיץ, קרא שם המקום פנואל "כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים". (פסוק ל"א).
ואין ספק אצלי שאמרו "הוא צולע על ירכו" (ל"ב) הוא עניין מוחש שנשאר לו אחר שהקיץ, ולכן ציוה לבניו שלא יאכלו גיד הנשה לזכר זה המאורע, כי בזכרנו זה המאורע תתעורר נפשנו לדעת עניין המראות והחלומות אשר בנבואה. ומי שיתעורר לדעת זה, יתעורר בהכרח לדעת המציאות כולה. ואין ראוי לשאול מה תועלת זה, כי זה כל האדם, וכבר הודעתיך כי מצוות הלשון והמעשה להרגיל ולהזכיר הנפש.
ותמה אני מן הגדולים ממני בחכמה ובשנים, איך נטו מזה. והלוא כולנו יודעים, אנשים ונשים, שכמו זה החלום יקראה לנו פעמים רבות ויקרא לנו עם זה גם כן מאלו המקרים, עד שכמה אנשים ראינו בעינינו הגיעו להם אלו הפגעים וכיוצא בזה בשנתם... והנה יעקב אבינו היה כמונו בן אדם תולעת, ואם נתחלף ממנו ביתרון ההשגה, ...ולמה אאריך, ואני קץ בו, וגם הלשון הקצר איני כותב ברצון נפשי, רק שמלאך דוחה את ידי ומניע קולמוסי.*

1.

הסבר את המקומות המסומנים בקו.

2.

מה היא מובנה של ההיאבקות כולה, לפי דעת אבן כספי.

3.

מה הדמיון שמוצא אבן-כספי בין יעקב אבינו כאן לבין יהושע? (לאיזה מקום בספר יהושע כיוון בדבריו?)

4.

מה היא הדעה בעניין פגישת יעקב עם "האיש", שעמה מתווכח אבן כספי בסוף דבריו (החל מן "ותמה אני") ?

------------------------------------------------------------------------------------

* הערה: - ר' קלונימוס בר קלונימוס בן זמנו באגרת ביקורת כותב למקום זה "והלוואי היה מלאך דוחה עטו מידו והלאה שלא יכתוב הדברים".

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר