גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מדברי המדרש

ב.

"כי התחת אלוהים אני"

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת ויחי
שנת תשי"ח

צוואת יעקב

בראשית פרק נ, פסוקים טו - כ

עיינו גם גיליון ויחי תשט"ז!

א.  מדברי המדרש

פסוק ט"ו

"וַיִּרְאוּ אֲחֵי יוֹסֵף כִּי מֵת אֲבִיהֶם"

בראשית רבה ק פסקה ח:

ר' לוי אמר: שלא זימנם לסעודה. אמר ר' תנחומא: הוא לא נתכוון אלא לשם שמים. אמר: לשעבר אבא מושיב לי למעלה מיהודה שהוא מלך ומעלה מראובן שהוא בכור, ועכשיו אינו בדין שאשב למעלה מהם". והם לא אמרו כן, אלא: "לו ישטמנו יוסף". 

משנת ר' אליעזר פרק ז' (הוא מדרש אגור) על פי כשר: תורה שלמה, ויחי סעיף ג' אמר ר' שמעון:

בתורה בנביאים ובכתובים מצינו שאדם צריך לצאת ידי הבריות, כדרך שהוא יוצא ידי המקום:
מן התורה מנין? שנאמר (במדבר ל"ג) "והייתם נקיים מה' ומישראל"...
וכן הוא אומר: "ויראו אחי יוסף כי מת אביהם", מה ראו? אמר ר' יצחק: ראו את יוסף כשחזר מלקבור אביו, הלך והציץ בתוך הבור, והוא לא נתכוין אלא לשם שמים. אמר: "כמה נפלאות עשה לי הקדוש ברוך הוא, שהצילני מן הבור הזה!" והם לא ידעו מה היה ואמרו "לו ישטמנו".

1.

מה הקושי בפסוקי פרקנו שבאו שני המדרשים ליישב?

2.

בשני כיוונים שונים מיישבים המדרשים את הקושי. מה הם?

3.

לדעת שני המדרשים, לא הבינו האחים את התנהגות יוסף ופרשוה בכיוון המנוגד לכוונות יוסף.

מה גרם לאי הבנה זו?

4.

כיצד מפרשים שני המדרשים האלה את הפועל "ויראו"?

5.

המדרש השני מותח ביקורת על יוסף. מהי ביקורתו?

פסוק י"ט

"וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יוֹסֵף אַל תִּירָאוּ כִּי הֲתַחַת אֱ-לֹהִים אָנִי"

תנחומא בובר ויצא יט:

אמרה רחל ליעקב (בראשית ל' א-ג): "הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי", ויחר אף יעקב ברחל ויאמר: "התחת אלוהים אנכי".
ורוח הקודש אומרת (איוב טו' ב'): "החכם יענה דעת רוח" – אמר יעקב לרחל: וכי אנטי-קיסר (=משנה לקיסר) של הקב"ה אני?!" אמר לו הקב"ה: חייך, בלשון שאמרת. "התחת אלוהים אני" בו בלשון בנה עומד ואומר לבניך: "התחת אלוהים אני".

6.

מה הרעיון הכלול בדברי מדרש זה?

7.

כיצד מפרש המדרש את איוב ט"ו ב'?

(ועיין גיליון ויצא תשי"ד ב).

פסוק כ'

"וְאַתֶּם חֲשַׁבְתֶּם עָלַי רָעָה"

לקח טוב:

מכאן שהתוכחה נאה, שמתוך התוכחה באה האהבה, וכן הוא אומר (משלי כ"ז ה') "טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת".          

8.

מה הקושי בפסוקנו שאותו בא המדרש ליישב?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר