גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

דברי השבטים ליוסף לאחר מות יעקב

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויחי
שנת תשט"ז

דברי השבטים ליוסף לאחר מות יעקב

בראשית פרק נ, פסוקים טו - כ

א.  דברי השבטים ליוסף לאחר מות יעקב

פסוק ט"ו

"וַיִּרְאוּ אֲחֵי יוֹסֵף כִּי מֵת אֲבִיהֶם וַיֹּאמְרוּ לוּ יִשְׂטְמֵנוּ יוֹסֵף..."

פסוק ט"ז

"וַיְצַוּוּ אֶל יוֹסֵף לֵאמֹר אָבִיךָ צִוָּה לִפְנֵי מוֹתוֹ..."

בראשית רבה ק (ט):

ר' שמעון בן גמליאל אומר: גדול השלום, שאף השבטים דיברו דברים בדויים בשביל להטיל שלום בין יוסף לשבטים. הדא הוא דכתיב: "ויצוו אל יוסף לאמור אביך ציוה..." – והיכן ציוה? לא מצינו שציוה!

יבמות ס"ה ע"ב:

אמר ר' אליעא משום ר' אלעזר בר' שמעון: מותר לו לאדם לשנות בדבר שלום, שנאמר: "אביך ציוה... כה תאמרו ליוסף אנא שא נא..".

רש"י, פסוק ט"ז:

ד"ה אביך ציוה: שינו בדבר מפני השלום, כי לא ציוה יעקב כן, שלא נחשד יוסף בעיניו.

רמב"ןבראשית מ"ה כ"ז:

ד"ה וידברו אליו את כל דברי יוסף: ... נראה לי על דרך הפשט, שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי אחיו מכרו את יוסף, אבל חשב כי היה תועה בשדה, והמוצאים אותו לקחוהו ומכרו אותו אל מצרים, כי אחיו לא רצו להגיד לו חטאתם, אף כי יראו לנפשם פן יקצוף ויקללם... ויסף במוסרו הטוב לא רצה להגיד לו. ולכך נאמר "ויצוו אל יוסף לאמור: אביך צוה לפני מותו לאמור... אנא שא נא פשע אחיך..." (בראשית נ' ט"ז-י"ז), ואילו ידע יעקב בעניין הזה, היה ראוי להם, שיחלו פני אביהם במותו לצוות את יוסף מפיו, כי לא יישא פניו ולא ימרה את דברו, ולא היו בסכנה ולא יצטרכו לבדות מלבם דברים.

(השווה גם דברי הפסיקתא רבתי:

הרי כל שבחו של יוסף, שהיה מפליג על כבוד אביו, ולא נכנס אצלו בכל שעה?! שאילולא שבאו אחרים ואמרו לו: "אביך חולה", לא היה יודע? אלא להודיעך צדקו, שלא רצה להתייחד עם אביו, שלא יאמר לו: "האיך עשו בך אחיך?" – ומקללם... לפיכך לא היה הולך אצל אביו כל שעה.)

1.

לדברי מדרש רבה מקשה בעל יפה תואר:

"לא מצינו שציוה" – והלא מצינו כמה מילי דלא כתיבי בדוכתייהו וילפינן להו (=שלא נאמרו במקומם ולמדנום) מסיפורים אחרים כמו (דברים א' כ"ב) "ותקרבון אלי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו", שלא נזכר כך במקומו וכאלה רבים. ומנא לו דלא ציוה באמת?

א. 

הסבר מהי קושייתו?

ב. 

הבא עוד דוגמאות מן התורה, מאלה שאמר עליהם "וכאלה רבים".

ג. 

ישב קושייתו והוכח שבאמת "לא ציוה".

2.

השווה את דברי רש"י לדברי מקורו בבראשית רבה, והסבר מה שינה בניסוח הדברים, ומה סיבת השינויים.

(השווה גם לגיליון דברים תש"ד שאלה אחרונה).

3.

למה הביא הרמב"ן את דבריו אלה לפרשת ויגש מ"ה כ"ז ולא הביאם במקומנו? מה קושי רצה ליישב שם בדבריו?

4.

השווה לדברי רש"י כאן (וכן לדברי רמב"ן ופסיקתא) את דברי רש"י בפרשתנו:

מ"ט ו':

ד"ה וברצונם עיקרו שור: רצו לעקור את יוסף, שנקרא "בכור שורו הדר לו".

מ"ט ט': 

ד"ה מטרף: ממה שחשדתיך ב"טרוף טורף יוסף חיה רעה אכלתהו" – וזהו יהודה שנמשל לאריה.

מ"ט ט':

ד"ה עלית: סלקת עצמך, ואמרת (ל"ז כ"ו) "מה בצע?"

מ"ט כ"ג:

ד"ה וימררוהו: אחיו.

מ"ט כ"ג:

ד"ה ורובו: נעשו לו אחיו אנשי ריב.

האין דבריו אלה סותרים לדבריו שהבאנו לעיל בפרשתנו נ' ט"ז?

5.

אם כדברי חז"ל, שהיו כל דבריהם בדויים – ההבין יוסף שזו בדותא או האמין שזו צוואתו של אביו? ולמה בכה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר