גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"אחר הדברים האלה"

ב.

"השה לעולה - בני"

ג.

מקומו של יצחק בעקדה

ד.

"ואשה אחת" - שאלות ברש"י

ה.

"והנושה" - שאלות ברש"י

ו.

"בתוך עמי אני יושבת"

ז.

תגובת השונמית ותגובת שרה

פרשת וירא
שנת תשי"ט

העקדה + הפטרה

בראשית פרק כב

עיין גם גליונות וירא תש"ח, תשט"ו.
א.  "אחר הדברים האלה"

פסוק א'

"וַיְהִי אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְהָאֱ-לֹהִים נִסָּה אֶת אַבְרָהָם"

סנהדרין פ"ט ע"ב:

מאי "אחר"?
א"ר יוחנן משום ר' יוסי בן זמרא: אחר דבריו של שטן, דכתיב "ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול..." אמר שטן לפני הקב"ה: ריבונו של עולם! זקן זה חננתו בן למאה שנה פרי בטן. מכל סעודה שעשה, לא היה לו תור אחד או גוזל אחד להקריב לפניך? אמר לו:  כלום עשה אלא בשביל בנו – אם אני אומר לו: זבח את בנך לפנ", מיד זובחו. מיד – "והאלוהים ניסה את אברהם".

ר' לוי אומר אחר דבריו של ישמעאל ליצחק; אמר לו ישמעאל ליצחק: אני גדול ממך במצוות, שאתה מלת בן שמונה ימים, ואני בן י"ג שנה. אמר לו: באבר אחד אתה מגרה בי? אם אומר לי הקב"ה: זבח עצמך לפני – אני זובח! מיד – "והאלוהים ניסה את אברהם".

בראשית רבה נ"ה ד':

הרהורי דברים היו שם. מי הרהר? אברהם. אמר: שמחתי ושימחתי הכל ולא הפרשתי לקב"ה לא פר ולא איל אחד. אמר לו הקב"ה: על מנת שנאמר לך שתקריב את בנך ולא תעכב.

רש"י:    

יש מרבותינו אומרים: אחר דבריו של שטן, שהיה מקטרג ואומר: מכל סעודה שעשה אברהם לא הקריב לפניך פר אחד או איל אחד. אמר לו: כלום עשה אלא בשביל בנו, אפילו הייתי אומר לו: זבח אותו לפני, לא היה מעכב.
ויש אומרים: אחר דבריו של ישמעאל, שהיה מתפאר על יצחק, שמל בן י"ג שלא מיחה, אמר לו יצחק: באבר אחד אתה מיראני? אילו אמר לי הקב"ה: זבח עצמך פני לא הייתי מעכב.

1.

מה ראו המדרשים להוציא הביטוי "אחר הדברים האלה" ממשמעו?

2.

מהי המחלוקת שבין ר' יוסי בן זמרא ובין ר' לוי בתפיסת תכלית הניסיון?

(בתכלית הניסיון הובאו דעות שונות בגליון וירא תש"ז עיין שם!)

3.

מה ראה רש"י שהביא את דברי החכמים בגמרא סנהדרין ונמנע מללכת בעקבות הדרשן בבראשית רבה, והלא הכתוב אומר, שהאלוהים ניסה את אברהם ולא נאמר שניסה את יצחק. אם כן נראים דברי הבראשית רבה קרובים יותר לכתוב?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר