גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ארבע לשונות של גאולה

ב.

בביאור הפסוק "וארא" וכו'

ג.

"והוצאתי" - "המוציא"

ד.

הכרת אלהותו של הקב"ה

ה.

"וידעתם" - בין ההבטחות

ו.

פרק י"ט בישעיה רומז לפרקנו

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וארא
שנת תשי"ט

ארבע לשונות של גאולה

שמות פרק ו, פסוקים ב - ט

גיליון זה הוא המשכו של גיליון וארא תשי"ז, עיין שם וצרפהו לגיליוננו.
א.  ארבע לשונות של גאולה

1.

ירושלמי פסחים י' א':

מניין לארבע כוסות (בליל הסדר)? ר יוחנן בשם ר' בניה: כנגד ארבע גאולות, שנאמר: "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם".
והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי.

הסבר מה היא העליה ההדרגתית מן הראשונה לשניה לשלישית, ועד לרביעית?

(שים לב: בלשון הראשונה 'והוצאתי' נאמר 'מתחת', בשניה 'והצלתי' נאמר "מ...", בשלישית "וגאלתי" אין מושא עקיף אלא מבאר האופן "ב", ברביעית "ולקחתי" מושא עקיף "לי".)

2.

דעת זקנים מבעלי התוספות, שמות י"ב מ':

ד' כוסות כנגד ד' גאולות.. וכוס חמישי, דהיינו למאן דצריך לשתיה – הוא כנגד "והבאתי" שגם הוא גאולה. כדאמרי אינשי: מאן דמאריה שחרריה ומסר ליה כל דידיה בידיה, אי לא אייתיה לבי דריה – מי אהני ליה? (פירוש: עבד ששחררו רבו ומסר לו גביעו בידו, אם לא הביאו לדירתו – מה מועיל לו כל הטובה?) הכי נמי: אם לא הביא הקב"ה אותן לארץ ישראל – מה היה מועיל להם היציאה של מצרים?

למה לא נקבעה גם כוס חמישית כחובה, ולא דיברו חז"ל מלכתחילה על חמש לשונות של גאולה?

3.

רבנו בחיי, על התורה שמות ו' ז':

ומצינו דוגמתן ארבע לשונות של גאולה לעתיד לבוא. והוא שאמר הנביא (יחזקאל ל"ד י"ד) "והוציאתים מן העמים וקבצתים מן הארצות והביאותים אל אדמתם ורעיתים אל הרי ישראל".

הסבר את סיבת השינויים בין ארבע לשונות של גאולה במקומנו (בתורה) ובין לשונות הגאולה בספר יחזקאל.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר