גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות בדברי אבן כספי

ב.

שאלות כלליות

ג.

"ויצום אל בני ישראל"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וארא
שנת תשט"ז

"וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום..."

שמות פרק ו, יג

עיין גם גיליון וארא תש"י.

א.  שאלות בדברי אבן כספי

פרק ו' פסוק י"ג

"וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן וַיְצַוֵּם"

ר' יוסף אבן כספי, משנה כסף:

אמר יוסף: יש בזה המאורע מתחילת עניין נבואת משה עד היום שתי שאלות: הראשונה איך יהרהר משה כלל אחר מצות ה' בצוותו לו לעשות דבר, עד שאחרי דברו ישנה ויפחד, וזה לא אחת ולא שתיים לבד, אבל שבע פעמים עד הנה, אין זה כי אם חס ושלום חולשת אמונה בו יתברך. והשאלה השנית: הנה ה' יתברך הוא השכל הגמור השלם וכן תמיד בפועל, ואיך ישתנו הנחותיו עד שמשה כאילו הוא יועץ יותר שלם נותן עצות הגונות אחת לאחת לו יתברך? והוא תחילה בהיות אהרן מליץ לישראל, ושנית גם לפרעה, ולמה לא ענהו ה': "הליועץ למלך נתנוך?"
התשובה לראשונה: חלילה שיהיה נזורות משה ופחדו מצד שיהרהר בה' יתברך אבל מצד היותו מהרהר בעצמו ובנפשו, שמא אינו מבין מה שיאמר ה' לו, כי דבריו יתברך קצרים וסתומים דקים וקשים. כי כן ראוי לו, והלוא כן הם דברי כל חכם, אף כי האל יתברך, ואין רשות לעבד העומד לפני האל, שיבקש ממנו על כל מילה פירוש ופירושים. כאילו הוא מדבר עם חברו; לכן היה משה עבד ה' כשמעו דבר ה' חושד תמיד בשכלו ובהבנתו, עד שהיה חרד ומתפחד משגגת עצמו, וכל זה מעצם חכמתו, כמו שנאמר (משלי י"ד ט"ז) "חכם ירא וסר מרע" והיפוכו "וכסיל מתעבר ובוטח"... וה' יתברך לא יעשה עבדיו מן השוטים, כי אין לו חפץ בכסילים, אבל מן החכמים החוקרים להבין תוכות הדברים ובטעמיהם בכל סיבותיהם, וזה אינו חולשת האמונה בה' יתברך, אבל היפוכו, רצוני – הפלגת חוזק האמונה בו, אשר זה הכוונה באמרו (דברים י"ח י"ג) "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" – וזה היה סיבת נזורות משה וברחו, עד שעמד על תוכן שלמות העניינים בחקירותיו ובהתבוננותו, עד שהגיע לו הנבואה המשלמת לו בזו השליחות, באמרו: "ויאמר ה' אל משה ראה נתתיך אלוהים לפרעה" ... ואחריו (ז' ו') "ויעשה משה ואהרן כאשר ציוה ה' אותם – כן עשו". כלומר: בשמחה ובטוב לבב. ואין ספק שמשה, אילו היה בתכלית שלמותו, שהגיע אליו בסיפור הכתוב בכי תשא (שמות ל"ג י"א) שנאמר בו "ודיבר ה' עם משה פנים אל פנים", לא הגיעו לו אלו החרדות אף לא אחת, אמנם עתה אינו עוד בתכלית השלמות. אם היה גם עתה (=אף על פי שכבר במצבו זה) במדרגת שלמות על כל הנביאים שהיו.
והתשובה לשאלה השנית...

1.

סמן את שבע הפעמים אשר בהן "יהרהר משה אחרי מצות ה' בצוותו לו לעשות דבר"?

2.

הבא דוגמאות מספר בראשית, אשר גם שם נראים צדיקים כ"מהרהרים בה'" מחולשת אמונה – ובאמת אין דבריהם אלא "חרדה ופחד משגגת עצמם" – כדברי אבן כספי!

3.

השווה דברי אבן כספי לדברי רש"י ורשב"ם, בגיליון שמות תשט"ז שאלה 1, למי משני הפרשנים ההם מתקרבת עמדתו?

4.

התוכל להביא ראייה מפרשת שמות (מן השיחה שעל יד הסנה) למה שאומר אבן כספי, כי עד עתה "אין משה עוד בתכלית השלמות", אשר אליה הגיע בכי תשא (ל"ג י"א)?

5.

נסה לענות לשאלתו השנייה.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר