גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

שאלות סגנון

ג.

"ולא יכלו דברו לשלום"

ד.

לא נמנע יוסף מלספר חלומותיו

ה.

"ויספר אל אביו ואל אחיו"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וישב
שנת תשי"ג

שנאת האחים ליוסף

בראשית פרק לז

א.  שאלות כלליות

1.

כדי להבין את מבנה פרקנו חלק אותו לפסקאות.

א. 

הסבר, כיצד מתוארת התפתחות השנאה של האחים ליוסף בקטע הראשון: מה הם הגורמים השונים לשנאה?

ב. 

בכמה שלבים מתוארת התפתחות השנאה הזאת?

2.

הסבר, במה מהווים פסוקים ט"ו-י"ז יחידה בפני עצמה?

3.

לפסוקים אלה (ט"ו-י"ז) מקשה בעל גור אריה (המהר"ל מפראג, ר"פ-שס"ט):

למה צריך כל הסיפור, שמצאו איש ושאל אותו איפה הם רועים, ואמר לו בדותן הם, והלך אליהם, מאי נפקא מיניה, אם מתחילה הלך אליהם בלי טעות או על ידי טעות, ולמה הוצרך הכתוב לכל זה?

א. 

ענה לשאלתו בעזרת הרמב"ן:

ד"ה וימצאהו איש: יאמר כי הוא תועה מן הדרך ולא היה יודע אנה ילך, ונכנס בשדה כי במקום המרעה היה מבקש אותם. ויאריך הכתוב בזה, להגיד כי סיבות רבות באו אליו שהיה ראוי לחזור לו, אבל הכל סבל לכבוד אביו. ולהודיענו עוד, כי הגזרה אמת והחריצות שקר, כי זימן לו הקב"ה מורה דרך שלא מדעתו להביאו בידם. ולזה נתכוונו רבותינו (בראשית רבה פ"ד י"ד) באמרם כי האישים האלה הם מלאכים, שלא על חנם היה כל הסיפור הזה, להודיענו כי עצת ה' היא תקום.

שים לב: שתי תשובות ניתנות בדברי הרמב"ן!

ב. 

לדברי הרמב"ן הנ"ל "מורה דרך שלא מדעתו": מדעתו של מי? של יוסף או של האיש?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר