גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מצוות

ב.

"והיה לכם לציצית"

ג.

שאלות לשון וסגנון

פרשת שלח לך
שנת תשי"ג

פרשת ציצית

במדבר פרק טו, פסוקים לז - מא

עיין גם גיליון שלח תש"ה, שעסק בפרשה זו ובפירוש פסוקיה.

א.  מצוות

במדבר רבה שלח י"ז:

"ועשו להם ציצית": הדא הוא דכתיב (תהלים צ"ז) "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" – זרע הקב"ה את התורה ואת המצוות להנחילם לישראל לחיי העולם הבא, ולא הניח דבר בעולם שלא נתן בו מצווה לישראל:
יצא לחרוש – (כ"ב י') "לא תחרוש בשור ובחמור יחדו";
לזרוע – (כ"ב ט') "לא תזרע כרמך כלאים";
לקצור - (כ"ד י"ט) "כי תקצור קצירך בשדה ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו...";
לש – (במדבר ט"ו כ') "ראשית עריסותיכם חלה";
נקרא קן צפור לפניו – (דברים כ"ב ז') "שלח תשלח את האם";
נטע – (ויקרא י"ט) "וערלתם ערלתו את פריו";
קבר מת – (דברים י"ד) "לא תתגודדו";
בנה בית – (דברים כ"ב ח') "ועשית מעקה לגגך", (דברים ו') "וכתבתם על מזוזות ביתך";
נתכסה בטלית – (במדבר ט"ו) "ועשו להם ציצית"...
משל לאחד מושלך לתוך המים (= טובע בים), הושיט לו הקברניט את החבל, אמר לו: תפוש חבל זה בידך ואל תניחהו, שאם תניחהו אין לך חיים! אף כך אמר הקב"ה לישראל: כל זמן שאתם מדובקים במצוות – (דברים ד') "ואתם הדבקים בה' אלוהיכם חיים כלכם היום"; וכן הוא אומר (משלי ד'): "החזק במוסר, אל תרף, נצרה, כי היא חייך".

1.

הסבר את המשל! מי הוא האדם, מהו הים...?

2.

מה ראה הדרשן לסיים את רשימת המצוות במצוות ציצית, ולהעמיד דווקא אותה בסוף?

3.

למה לא סיים הדרשן דרשתו בפסוק מדברים ד' - לשם מה הוסיף עוד את הפסוק מספר משלי?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר