גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שמירת הלשון

ב.

"ולקח הכהן... על כף הכהן"

פרשת תזריע - מצורע
שנת תשי"ג

תורת המצורע

ויקרא פרק יד

א.  שמירת הלשון

ויקרא רבה, פרשת מצורע ב':

"זאת תהיה תורת המצורע" – הדא הוא דכתיב (תהלים ל"ד) "מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה".
מעשה ברוכל אחד שהיה מחזיר בעיירות שהיו סמוכין לציפורי והיה מכריז ואומר: "מאן בעי למזבן סם חיים?" (= מי רוצה לקנות סם חיים), אודקין עליה (מתנות כהונה: דוחקים עליו הבריות לקנות ממנו). ר' ינאי היה יתיב ופשט בתורקליניה (היה יושב ועוסק במקרא בטרקלין שלו). אמר לו: "בא ועלה אלי לכאן ומכור לי". אמר לו (הרוכל): לאו אנת צריך ליה ולא דכוותך (לא אתה זקוק לו ולא שכמותך). אטרח עליה (הפציר בו), סליק לגביה (עלה הרוכל אצל ר' ינאי). הוציא לו ספר תהלים, הראה לו פסוק "מי האיש החפץ חיים..." מה כתיב אחריו? "נצור לשונך מרע"... אמר ר' ינאי: כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה ולא הייתי יודע (עד) היכן הוא פשוט! עד שבא רוכל זה והודיע "מי האיש החפץ חיים וכו'".
לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם: "זאת תהיה תורת המצורע" – תורת המוציא שם רע.

1.

הסבר, מהו החידוש שנתחדש לר' ינאי בהבנת פסוק זה – שלא ידע בו עד היכן הוא פשוט?

2.

מה הקשר בין שמירת הלשון ובין פרשתנו, והיכן מצינו קשר זה מרומז בתורה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר