גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

התנצלות או התפארות?

ג.

בכוונת הסיפור כולו

פרשת בראשית
שנת תש"י

בני קין

בראשית פרק ד, פסוקים יז - כד

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1) פסוק י"ז

ד"ה ויהי בונה עיר: קין בונה עיר ויקרא שם העיר לזכר בנו חנוך.

 

מה קשה לו?

2) פסוק כ'

ד"ה אבי כל יושב אוהל ומקנה: הוא היה הראשון לרועי בהמות במדברות ויושב אהלים חדש כאן וחדש כאן בשביל מרעה צאנו וכשכלה המרעה במקום זה הולך ותוקע אהלו במקום אחר ומדרש אגדה בונה בתים לעבודת כוכבים כמה דאת אמר (יחזקאל ח) סמל הקנאה המקנה וכן ואחיו תופש כנור ועוגב לזמר לעבודת כוכבים.

 

א. 

מה קשה לו?

ב. 

לשם מה הפך מילת "אוהל" שבפסוק ללשון רבים "אהלים"?

ג. 

לשם מה לא הסתפק בפירושו האחרון והוסיף עליו עוד מדרש אגדה?

3) פסוק כ"ג

ד"ה שמען קולי: שהיו נשיו פורשות ממנו מתשמיש לפי שהרג את קין ואת תובל קין בנו שהיה למך סומא ותובל קין מושכו וראה את קין ונדמה לו כחיה ואמר לאביו למשוך בקשת והרגו וכיון שידע שהוא קין זקנו הכה כף אל כף וספק את בנו ביניהם והרגו והיו נשיו פורשות ממנו והוא מפייסן.

ד"ה שמען קולי: להשמע לי לתשמיש וכי איש אשר הרגתי לפצעי הוא נהרג וכי אני פצעתיו מזיד שיהא הפצע קרוי על שמי וילד אשר הרגתי לחבורתי נהרג כלומר ע"י חבורתי בתמיה והלא שוגג אני ולא מזיד לא זהו פצעי ולא זהו חבורתי.

ד"ה פצע: מכת חרב או חץ מקאדור"ה בלע"ז.

פסוק כ"ד

ד"ה כי שבעתים יוקם קין: קין שהרג מזיד נתלה לו עד ז' דורות אני שהרגתי שוגג לא כ"ש שיתלה לי שביעיות הרבה.

ד"ה שבעים ושבעה: לשון רבוי שביעיות אחז לו כך דרש רבי תנחומא, ומדרש בראשית רבה לא הרג למך כלום ונשיו פורשות ממנו משקיימו פריה ורביה לפי שנגזרה גזירה לכלות זרעו של קין לאחר שבעה דורות אמרו מה אנו יולדות לבהלה למחר המבול בא ושוטף את הכל והוא אומר להן וכי איש הרגתי לפצעי וכי אני הרגתי את הבל שהיה איש בקומה וילד בשנים שיהא זרעי כלה באותו עון ומה קין שהרג נתלה לו שבעה דורות אני שלא הרגתי לא כ"ש שיתלו לי שביעיות הרבה וזה ק"ו של שטות א"כ אין הקב"ה גובה את חובו ומקיים את דברו.

 

א. 

במה שווים שני הפירושים ובמה הם שונים זה מזה עקרונית?

ב. 

כידוע אין רש"י מביא שני פירושים לפסוק אחד אלא אם כן לא נחה דעתו לגמרי בכל אחד לבדו. הסבר מה חולשת כל אחד משניהם. (השווה שאלה זו גיליון תולדות תש"ד ב').

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר