גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם מצוות היובל

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

שאלות בדברי ראב"ע

ד.

למושג אונאת דברים

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בהר
שנת תשי"ד

מצוות היובל

ויקרא פרק כה, פסוקים ח - כב

הערה: דעות שונות בטעם דין יובל - וביחוד דעת הרב קוק זצ"ל - עיין גליון בהר תש"ז שאלה ג'.
א.  בטעם מצוות היובל

בטעם מצוות היובל כותב ספר החנוך:

רצה ה' יתברך להודיע לעמו כי הכל שלו ולבסוף ישוב כל דבר לאשר חפץ הוא ליתנה בתחילה, כי לו הארץ כמו שכתוב. ועם מצוה זו של ספירת מ"ט שנה ירחיקו עצמם שלא יגזלו קרקע של חברם ולא יחמדוה בלבם בדעתם כי הכל שב לאשר חפץ האל שתהיה לו. וענין זה דומה למה שנהוג לעשות במלכותא דארעא שלוקחים ארצות מזמן לזמן מערי הבצורות אשר לשריהם להזכיר להם יראת האדון (=המלך), וכן הדבר הזה, שרצה ה' יתברך שישוב כל קרקע לאשר לו אחוזת הארץ ממנו בה, וכן כל עבד יצא מתחת יד אדוניו ויהיה ברשות בוראו. ואולם מלכי ארץ יעשו כן ליראתם פן ימרדו השרים בם. והאל ברוך הוא ציוה לעמו כן לזכותם, להיטיב להם.

1.

במה שונה הטעם הניתן ע"י ספר החנוך מן הטעם הידוע ומקובל למצוות היובל?

2.

השווה דבריו כאן לטעמו למתנות עניים (מודפס בגיליון כי תצא תשי"ב שאלה ג'). מהו הקו המשותף בדבריו כאן ושם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר