גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"קום עלה בית אל"

ב.

"נגלו אליו הא-להים" - לשון רבים

ג.

קריאת השם

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וישלח
שנת תשי"ב

המזבח בבית אל

בראשית פרק לה

א.  "קום עלה בית אל"

פסוק א'

"קוּם עֲלֵה בֵית אֵל וְשֶׁב שָׁם"

תנחומא וישלח ח':

... אמר לו הקב"ה ליעקב: לא הגיעוך הצרות האלה אלא על שאיחרת את נדרך, אם אתה מבקש שלא יגיעוך עוד צרות, קום עלה בית אל לאותו מקום שנדרת לי שם נדר.
א"ר אבא בר כהנא: אמר לו הקב"ה ליעקב: "בשעת עקתא (= עקה, צרה) - נדרא, בשעת רווחא (= רווחה) שמטי? כשהיית בצרה נדרת וכשאתה ברווח שכחת?".
מיד: "ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו... ונקומה ונעלה בית אל..."

לקח טוב:

לפי שהיה יעקב מתירא מיושב הארץ שנאמר (ל"ד ל') "להבאישני ביושב הארץ בכנעני ובפריזי", אמר לו הקב"ה: "קום עלה בית אל" – קימה יש לך, עליה יש לך.

רש"י:

ד"ה קום עלה: לפי שאיחרת בדרך, נענשת ובא לך זאת מבתך.

1.

מהו מובנו ומהי מגמתו של פסוקנו לפי כל אחד מן המדרשים?

כיצד הם מסבירים את הקשר שבין פרק ל"ד לפרק ל"ה?

2.

כידוע, אין רש"י מביא דברי מדרש אם אין הפסוק מעורר צורך פרשני, ועיין גיליון שלח תשי"א ב3.

הסבר מהו הצורך הפרשני שבפסוקנו שבגללו הביא רש"י את המדרש.

3.

מהו ההבדל בין דברי מדרש תנחומא לבין דברי רש"י בחטאו של יעקב שגרם לצרת דינה?

(ועיין דברי העמק דבר שהובאו בגיליון חקת תש"י שאלה א'!).

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר