גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלת מבנה הפרשה

ב.

"במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת"

ג.

"...קודש קודשים היא"

ד.

"קדש קדשים"

ה.

שאלות לשון וסגנון

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת צו
שנת תש"י

חטאת ואשם

ויקרא פרק ו, יז-כג - פרק ז, א-ז

שים לב: גיליון זה הוא השלמה לגיליון צו תש"ח, שעסק אף הוא בחטאת ואשם.

            עיין שם וצרפהו לגיליוננו.

א.  שאלת מבנה הפרשה

למבנה הפרשה כולה שואל אברבנאל:

למה לא בא מסודר זיכרון הקרבנות בפרשה זו כסידורם בסדר ויקרא, כי שם נזכרו החטאת והאשם אחר השלמים וכאן נזכרו החטאת והאשם קודם השלמים והשלמים אחריהם. ולמה היה החילוף הזה בדרוש אחד?

ועיין ברמב"ן, פרק ו' פסוק י"ח:

ד"ה זאת תורת החטאת: היה הצווי בסדר ויקרא, עולה ומנחה וזבח השלמים והחטאת והאשם, כי בתחילה דיבר בקרבנות הנדבה, ואחרי כן בקרבנות החובה על חטא. אבל בכאן היה הביאור לעולה ולמנחה ואח"כ בחטאת ואשם, כי רצה לבאר דיני קדשי קדשים, כי המשפט אחד להם, כמו שאמר במנחה (פסוק י) קדש קדשים היא כחטאת וכאשם, ואחרי כן יבאר דין קדשים קלים.
והנה יחדש בפרשה זו דברים רבים. "זאת תורת החטאת", תורה אחת לכל החטאות, שאף חטאות הפנימיות דמן טעון כיבוס, יכול אף חטאת העוף, תלמוד לומר זאת: ואמר במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת לפני ה'. שכל החטאות לא תהא שחיטתן אלא בצפון. (שם מח), לפי שלא נאמר כן בפרשת ויקרא אלא בחטאת נשיא (ד כד) ויחיד, (ד כט) וכאן נתרבו כולן חטאות הצבור וחטאות הפנימיות.
עוד דרשו (תורת כהנים פרשה ג ב) "קדש קדשים", לרבות שלמי הצבור שלא תהא שחיטתן אלא בצפון, לפי שבכל קדשי הקדשים הטעין צפון. "הוא", פרט לתודה ואיל נזיר: ועוד נתן עתה בשר החטאות לבני אהרן, (פסוק כב) וצוה שיאכלוה בחצר אהל מועד (פסוק יט), הזכרים מהן, ולא בנות אהרן. וחידש דינין הרבה בנבלעים מן החטאת (פסוקים כ_כא).

התוכל לענות לשאלת אברבנאל ולהסביר את סיבת הסדר השונה בשתי הפרשיות?

העזר בכותרות שתי הפרשיות:

פרק א' פס' ב'

"דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם"

פרק ו', פס' ב'

"צַו אֶת אַהֲרֹן וְאֶת בָּנָיו לֵאמֹר"

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר