גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ומפתח אוהל מועד לא תצאו"

ב.

משה בא לכלל כעס וטעה

ג.

לטענת אהרן "הן היום" וכו'

ד.

משה הודה ולא בוש

פרשת שמיני
שנת תשי"א

אהרן ובניו הנותרים

ויקרא פרק י

לשאלת חטאם של שני בני אהרן עיין גיליון שמיני תש"ז.

 לחציו הראשון של פרקנו עיין גיליונות שמיני תש"ח-תש"ט.

א.  "ומפתח אוהל מועד לא תצאו"

פסוק ז'

"וּמִפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא תֵצְאוּ"

ספר החנוך:

משורשי המצוה (=טעמי המצוה) היסוד הבנוי לה בהגדלת הבית והעבודות הנעשות שם. ועל כן ראוי על כל פנים שלא לצאת ולהניח העבודה היקרה בשום דבר שבעולם. כן באמת אם יניחוה יהיה זה זלזול בה ויהיו מראים בעצמם שיהיה בעולם דבר גדול מעבודת ה' יתברך, אחר שתהיה נדחת אפילו לפי שעה בשביל שום דבר אחר...

1.

היכן מצינו בפרשתנו עוד דינים במגמה זו?

2.

בעל שם עולם, (פירוש לויקרא, בתחילת המאה ה-20) מקשה:

לכאורה יקשה: מה ענין לאו זה לכאן בשעת מיתת נדב ואביהו, הלא אזהרה זו תלויה בעת העבודה (שלא יצא בעת העבודה מפתח אוהל מועד), אם כן תיכף בבוקר כאשר התחילו פעם ראשונה לעסוק בעבודה, היה לו להזהירם שלא יניחו העבודה ויצאו...

ענה לקושייתו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר