גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

אריכות לשון בקרבנות הנשיאים

ב.

הנשיאים: מעלתם וחסרונם

ג.

לשון "לדבר אתו"

פרשת נשא
שנת תשכ"ו

הנשיאים

במדבר פרק ז

עיין גם גיליון נשא תשי"ח.

א.  אריכות לשון בקרבנות הנשיאים

ר' יוסף אבן כספי, "טירת כסף" והוא "ספר הסוד" (עמוד 160):

... ואומר שאריכות לשון נמצא ברוב בספר תורתנו במה שהוא נתלה בענין שכוונתו הראשונה הוא להמון העם ולא ליחידים השרידים. ולכן זה הסיפור שהוא הנמשך אחרי בנין המשכן וכל זה הוא סעיף מן האילן ההוא, הנה כמו שארכו הדברים בבנין המשכן תחילה בציווי הראשון, ואחר בסיפור מעשהו ואחר בהקמתו, נמשך לו זה הענין שהוא ממינו גם כן, והוא התנדבות העם וראשיהם לחנוכת אותו הבית הנכבד; לכן האריך בסיפור פרטי זאת הנדבה המופלגת, ואנחנו בכללנו נרגיש בהפלגתה בכפילת סיפורה פעמים רבות ורבות, וגם בחיבור סכום מספרה באחרית הסיפור כמו שיעשה באמרו (פסוק פ"ד) "זאת חנוכת המזבח... מאת נשיאי ישראל הקערות כסף שתים עשרה, מזרקי כסף שנים עשר... ...".
ואין ספק שראותנו זה אנחנו כלל עם ישראל בכל חלופנו בזמננו, רצוני אם דור החדש הנכנס לארץ, או דור דוד ושלמה, או שאר הדורות הבאים אחריהם, וגם אנחנו היום שבכללנו, המונים ויחידים הנה לכולנו בהבנת אלו הענינים תועלות גדולות ורבות המספר ממינים שונים.

1.

מה השאלה הידועה (שהתקשו בה ראשונים ואחרונים) שלה משתדל אבן כספי לתת כאן תשובה?

2.

הסבר את המילים המסומנות בקו.

3.

מהו הלקח שיש ללמוד מפרקנו לדורות לדעת אבן כספי?

4.

השוה תשובתו לתשובת הרמב"ן בד"ה ויקריבו נשיאי ישראל החל מן "והנכון בטעם הכתוב כי הקב"ה חולק כבוד" (דבריו הובאו בגיליון נשא תשכ"ד).

מה ההבדל בין תשובת הרמב"ן לבין תשובת אבן כספי?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר