גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

"פן יש בכם..."

ג.

"כי"

פרשת נצבים - וילך
שנת תש"ט

"אתם נצבים..."

דברים פרק כט

לפרק זה עיין גם גיליונות תש"ד, תש"ז.

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1) פסוק ט'

ד"ה אתם ניצבים: מלמד שכינסם משה לפני הקדוש ברוך הוא ביום מותו להכניסם בברית.

 

הרא"ם, שואל:

מה שאמר שזה הכינוס היה ביום מותו, לא ידעתי מהיכן למד זה?

אולי תדע אתה?

2) פסוק ט'

ד"ה זקניכם ושוטריכם: החשוב חשוב קודם ואחר כך כל איש ישראל.

 

מה קשה לו, ומה תיקן בדבריו אלה?

3) פסוק י'

ד"ה מחוטב עציך: מלמד שבאו כנעניים להתגייר בימי משה כדרך שבאו גבעונים בימי יהושע, וזהו האמור בגבעונים "ויעשו גם המה בערמה", ונתנם משה חוטבי עצים ושואבי מים.

 

א.

מה קשה לרש"י?

ב. 

מה נשאר סתום בדברי רש"י אלה, ותיקנוֹ הרמב"ן, בדבריו:

ד"ה ראשיכם שבטיכם: ...ורבותינו אמרו (יבמות עט.) שבאו קצת כנענים בימי משה כדרך שבאו בימי יהושע, ונתנם חוטבי עצים ושואבי מים לעדה ולמשכן ה'. ואין הכונה לומר שרימו אותו, אבל באו אליו להשלים עמו, כי כן המשפט, כאשר ביארנו (לעיל כ י יא). וכך מצאתי במדרש תנחומא (נצבים ב), ללמדך שבאו אצל משה ולא קיבלם. כלומר שלא יכלו לרמותו לכרות להם ברית, אבל עשאם מיד חוטבי עצים ושואבי מים?

ג. 

למה פירש רש"י ביהושע ט' ד':

ד"ה ויעשו גם המה בערמה: "כמו שעשו בני יעקב בערמה בחמור אבי שכם שהיה חיוי, ויושבי גבעון מן החוי היו",

ולמה לא הביא דברי התנחומא המובא בדבריו כאן?

4) פסוק י"ב

ד"ה היום: ...דבר אחר: אתם ניצבים: לפי שהיו ישראל יוצאין מפרנס לפרנס, ממשה ליהושע, לפיכך עשה אותם מצבה, כדי לזרזם. וכן עשה יהושע, וכן שמואל "התיצבו ואשפטה אתכם", כשיצאו מידו ונכנסו לידו של שאול.

 

התוכל למצוא סיבה לכך שהשמיט רש"י אחרי "וכן עשה יהושע" את הפסוק המוכיח (יהושע כ"ד א'):

"וַיֶּאֱסֹף יְהוֹשֻׁעַ אֶת כָּל שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל שְׁכֶמָה...",

כפי שהוא מובא במקורו בתנחומא נצבים א' וכפי שהביא רש"י אחרי "וכן שמואל"?

5) פסוק י"ז

ד"ה פן יש בכם: לפיכך אני צריך להשביעכם.

 

כתב בעל ספר הזיכרון:

"לא ידעתי טעמו".

התוכל למצוא מה קשה לרש"י כאן, ומה הצריכו להוסיף מילים אלה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר