גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

נחש ושרף

ב.

הנחש כעונש

ג.

הנחש - מדברי אבן כספי

ד.

הנחש כמשל

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת חוקת
שנת תשכ"ח

נחש הנחשת

במדבר פרק כא, פסוקים ד - ט

גיליון זה הוא המשכו של גיליון חוקת תשט"ו. עיין שם וצרפהו לגיליוננו.
א.  נחש ושרף

ר' אליעזר אשכנזי, מעשי ה' פרק כ,ט:

יתכן לומר בענין זה, שאין ספק שהנחש הוא מין אחד והשרף מין אחר. ושלח ה' שני מינים הללו לפרע מהם; אחד מה שדברו נגדו, ואחד מה שדברו נגד משה; כמו שנאמר (כ"א ה') "וידברו באלוקים ובמשה".
והנה נגד מה שדברו נגדו יתברך שלח הנחש, שכן הוא נפרע בנחש ממי שידבר בסתר נגדו יתברך, כמו שנאמר בעמוס (ט' ג') "ואם יסתרו מנגד עיני בקרקע הים, משם אצוה את הנחש ונשכם". ושלח עליהם השרף על מה שדברו נגד משה. כמו שאמרו חז"ל (אבות ב' י') "לחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש". ועל כן נאמר, ששלח ה' על המדברים ההם נחשים ושרפים.
וכבר ישראל, כאשר הרגישו אלה שני המינים באו עליהם על שדברו באלוקים ובמשה, התודו לפני משה את עונם; ותיכף שהתודו – משה בגודל ענותנותו תיכף ומיד מחל להם מה שדברו נגדו, ולא ביקשו ממנו רק שיתפלל לה', שימחול חלקו...
והנה היתה עצת ה' שיעשה משה הנחש, וכאשר הנשוכים יביטו אליו באותה כוונה לחיות – אין לך וידוי גדול מזה, שהרי הם מתודים על עונם שעשו מעשה נחש. ועל ידי הודוי יתרפאו.
והנה ה' יתברך אמר למשה "עשה לך שרף" ולא אמר: עשה לך נחש – כאילו אמר: "אני כבר מחלתי, אבל עשה לך שרף, שיתודו על העון שדברו נגדך, שלחישתם לחישת שרף. וזהו אומרו: "עשה לך"! אמנם משה לא עשה כן, אבל עשה נחש, כאילו יאמר: "אני כבר מחלתי, אבל יתודו על העון שדברו נגדך". ולכן לא נאמר: "ויעש כן".
באופן שהקב"ה היה אומר: "מחלתי! ועשה בשבילך שרף", ומשה כאומר: "אני מחלתי" ולא עשה אלא נחש. אשרי העם שככה לו שליח נאמן, ואשרי העם שה' אלוקיו מלך רחמן!

1.

מה הם הקשיים בלשון הפסוקים שמנסה בעל מעשי ה' ליישב?

2.

כיצד הוא מפרש את הביטוי "עשה לך" והיכן מצאנו ברש"י פירוש על דרך זו?

3.

השווה את דבריו לדברי הרמב"ן שהובאו בגיליון ויקהל פקודי שנה זו (בסוף דבריו) החל מן "והנה לא הזכיר במשכן...". מהו הדמיון בין מקומנו ובין הפסוקים שעליהם ידבר הרמב"ן שם? (עיין שם מקטע א 7).

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר