גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מדברי המדרש

ב.

שאלות כלליות

ג.

"כי תבואו...ונתתי נגע צרעת"

פרשת מצורע
שנת תשי"ז

נגעי בתים

ויקרא פרק יד, פסוקים לד - נג

השווה לנושא זה (נגעי בתים) גם גיליונות מצורע תש"ו (דברי הרמב"ם) וכן מצורע תשי"א.

א.  מדברי המדרש

השווה את המדרש הבא מתוך מדרש רות רבה, העוסק בפרקנו, למדרש חכמים מתוך קידושין כ', העוסק בויקרא כ"ה.

רות רבה ב' י"א:

...אין בעל הרחמים פורע מן הנפשות תחילה. ממי אתה למד? מאיוב, שנאמר (איוב א' י"ד) "ומלאך בא אל איוב ויאמר: הבקר היו חורשות... ותפול שבא ותקחם... עוד זה מדבר וזה בא ויאמר... עוד זה מדבר וזה בא ויאמר... ויפול על הנערים וימותו...", ואף בנגעים כן: בתחילה הן באים אל ביתו, אם חזר בו – מוטב, ואם לאו הן טוענין חליצה, אם חזר בו – מוטב, ואם לאו – טעונין נתיצה; חזר בו – מוטב, ואם לאו – באים על הבגדים וטעונין כיבוס; חזר בו – מוטב, ואם לאו – טעונין קריעה; אם חזר בו מוטב, ואם לאו – טעונין שריפה; ואחר כך הן באין על גופו; אם חזר בו מוטב, ואם לאו – יוצא ובא; אם חזר בו – מוטב, ואם לאו – "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו".

תוספתא ערכין ה' הלכה ה', מס' ערכין ל ע"ב, מס' קידושין, כ' כ"א:

אמר ר' יוסי ברבי חנינא: בוא וראה כמה קשה אבקה של שביעית. כיצד? אדם עושה מלאכה בפירות שביעית – התחיל מוכר מטלטליו, שנאמר (כ"ה י"ד) "וכי תמכרו ממכר לעמיתך", לא הרגיש –

(רש"י:

לא שם לבו לפורענות הבא עליו לחזור בו מעבירה שבידו)

התחיל למכור שדה אחוזתו, שנאמר (כ"ה): "כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו"; לא באת לידו

(רש"י:

לא בא בידו הרהור תשובה עד שבא לכל אלה)

עד שמכר את ביתו, שנאמר (כ"ט): "ואיש כי ימכור בית מושב"... לא באת לידו – עד שלוה ברבית, שנאמר (ל"ה) "כי ימוך אחיך ומטה ידו... אל תיקח מאתו נשך ותרבית"; לא באת לידו – עד שמוכר את עצמו, שנאמר (ל"ט) "וכי ימוך אחיך ונמכר לך" – ולא לך אלא לגר, שנאמר (מ"ז) "ונמכר לגר", ולא לגר צדק אלא לגר תושב שנאמר (מ"ו) "ונמכר לגר תושב"; משפחת גר – זה נכרי; כשהוא אומר "לעקר" – זה הנמכר ונעשה משרת לעבודה זרה עצמה.

1.

הסבר מה הרעיון המשותף בשני המדרשים האלה?

2.

הסבר למה הביא רש"י את המדרש השני במקומו,בויקרא כ"ו א', ולמה לא הביא אף את המדרש הראשון – הדומה לו – למקומנו כאן?

3.

מה אפשר ללמוד מכאן על דרכו של רש"י בהבאת מדרשים?

(ועיין גם כי תשא תשט"ז שאלה ג; וירא תש"ח שאלה ד3).

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר