גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

גילוי טעמי המצוות

ב.

"אשר יבחר ה'"

ג.

שימה ונתינה

ד.

שאלות בראב"ע

פרשת שופטים
שנת תשי"ג

פרשת המלך

דברים פרק יז, פסוקים יד - כ

לשאלה העקרונית, אם המלכת מלך מצווה או רשות, עיין גיליון שופטים תש"ז, שעסק כולו בשאלה זו בלבד.

א.  גילוי טעמי המצוות

סנהדרין כ"א:

אמר ר' יצחק: מפני מה לא נתגלו טעמי התורה?
שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן, נכשל בהן גדול העולם. כתיב: (דברים י"ז) "לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו", אמר שלמה המלך: אני ארבה ולא אסור – וכתיב (מלכים א' י'): "ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו". וכתיב (דברים י"ז): "לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה" ואמר שלמה: אני ארבה ולא אשיב – וכתיב (מלכים א' י'): "ותצא מרכבה ממצרים".

1.

הסבר את מהלך המחשבות של שלמה המלך, ומה הייתה טעותו?

2.

בעל תורה תמימה, מקשה על המאמר הנ"ל:

אמנם בכלל יש לתמוה מה שאמר ר' יצחק שלא נתגלו טעמי המצוות זולת אלה השתים, והלא כמה וכמה מצוות פירשה התורה עצמה טעמן, ולדוגמה נחשוב בזה אחדות מהן: פסח – "אשר פסח ה'"; מצה – "כי בחפזון יצאת"; שבת – "כי ששת ימים עשה ה'"; מיתת נביא שקר – "כי דבר סרה", "כי בקש להדיחך".

נסה לישב תמיהתו!

3.

ועוד מקשה בעל תורה תמימה:

עוד יש לתמוה, אם לא גילתה תורה טעמי מצוות דאפשר לצאת מזה מכשולים, למה כמה מרבותינו הראשונים היו מסבירים טעמי המצוות, כמו הרמב"ם, ובעל ספר החינוך?

נסה לענות לקושייתו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר