גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

דרשת פסוקי השירה

פרשת האזינו
שנת תשי"ג

השירה

דברים פרק לב

לשירה בכללה – למבנה ולרעיון – עיין גיליון האזינו תש"ט -תש"י שאלה א'.

לפסוקים ל"ו-ל"ט עיין גיליונות תשי"א ותשי"ב!

א.  דרשת פסוקי השירה

פסוקים כ"ו-מ"ג

ספרי:

פסוק כ"ח

"כִּי גוֹי אֹבַד עֵצוֹת הֵמָּה"

 

ר' יהודה דורשו כלפי ישראל:

ר' נחמיה דורשו כלפי בבליים:

אבדו ישראל עצה טובה שנתנה להם – ואין עצה אלא תורה.

אבדו בבליים שבע מצוות בני נח שנתנו להם "ואין בהם תבונה".

אין בהם אחד שיסתכל ויאמר: אמש אחד ממנו (=מאתנו) רודף מן הבבליים אלף ושניים רבבה ועכשיו אחד מהם (מן הבבליים) רודף ממנו (= מאתנו) אלף? "אם לא כי צורם מכרם"!

אין בהם אחד שיסתכל ויאמר: עכשיו אחד ממנו (=מאתנו) רודף אלף ושניים יניסו רבבה (מישראל), לימות המשיח אחד מישראל רודף אלף ושניים רבבה – "אם לא כי צורם מכרם"!

פסוק ל"ב

"כִּי מִגֶּפֶן סְדֹם גַּפְנָם"

 

 

ר' יהודה דורשו כלפי ישראל:

ר' נחמיה דורשו כלפי בבליים:

ר' יהודה אומר: וכי מגפנה של סדום אתם או ממטעה של עמורה אתם? והלא אין אתם אלא ממטע קודש שנאמר (ירמיהו ב'): "ואנכי נטעתיך שורק כולו זרע אמת".

ר' נחמיה אומר: בודאי מגפן סדום אתם וממטעה של עמורה אתם! תלמידיו של נחש הקדמוני אתם שהטעה את אדם ואת חוה!

פסוק ל"ז

"וְאָמַר אֵי אֱלֹהֵימוֹ צוּר חָסָיוּ בוֹ"

 

ר' יהודה דורשו כלפי ישראל:

ר' נחמיה דורשו כלפי בבליים:

ר' יהודה אומר: ישראל אומרים להם לבבליים: היכן ההגמונים שלכם? "אשר חלב זבחימו יאכלו" שהיו נותנים להם אפסניות ועושים להם דונאטובי (מתנות יקרות)?!

ר' נחמיה אומר: טיטוס הרשע שנכנס לבית קודש הקודשים וגזר את הפרוכת בסיף ואמר: "אם אלוה הוא יבוא וימחה!" "אשר חלב זבחימו יאכלו" – הללו משה הִטְעָם ואמר להם: בנו לכם מזבחות!

"יקומו ויעזרוכם"!

"יקומו ויעזרוכם"!

1.

הסבר, איזו משתי השיטות הנ"ל נראית לך יותר לפי פשוטו של מקרא ומתקשרת יפה יותר לפסוקים הקודמים כ"ז-כ"ח?

2.

רש"י, פסוק ל"ז:

ד"ה ואמר: הקב"ה עליהם.

שים לב: כאן אין רש"י מפרש לא כשיטת ר' יהודה ולא כשיטת ר' נחמיה – אלא בדרך שלישית.

מה הניעו לכך?

3.

רש"י, פסוק ל"ז:

ד"ה ואמר: הקב"ה עליהם.

הרא"ם, מעיר:

צריך לבאר שוי"ו של "ואמר" כוי"ו של דברים ז' י"ב: "ושמר ה' אלוקיך לך את הברית".

ועיין רש"י שם:

ישמור לך הבטחתו.

הסבר, מה אם כן מובנה של וי"ו זו לדעת רש"י?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר