גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למיקומה של פרשתנו

ב.

השוואת הציווי "עלה אל הר העברים"

ג.

בקשתו של משה

ד.

שאלות בדברי רמב"ן

ה.

שאלות לשון וסגנון

ו.

שאלות ודיוקים ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת פינחס
שנת תשי"ד

עלה אל הר העברים

במדבר פרק כז, פסוקים יב - כג

א.  למיקומה של פרשתנו

לשאלת סמיכות פרשה זו לפרשה הקודמת:

רש"י, פסוק י"ב:

ד"ה עלה אל הר העברים: (במדבר רבה) למה נסמכה לכאן? כיוון שאמר הקב"ה: נתן תתן להם, אמר: אותי ציוה המקום להנחיל שמא הותרה הגזירה ואכנס לארץ? אמר לו הקב"ה: גזרתי במקומה עומדת (ספרי).
דבר אחר: כויון שנכנס משה לנחלת בני גד ובני ראובן שמח ואמר כמדומה שהותר לי נדרי. משל למלך שגזר על בנו שלא יכנס לפתח פלטין שלו, נכנס לשער והוא אחריו, לחצר והוא אחריו, לטרקלין והוא אחריו - כיון שבא ליכנס לקיטון אמר לו: בני, מכאן ואילך אתה אסור ליכנס.

רמב"ן, פסוק י"ב:

ד"ה עלה אל הר העברים: שם ההר הזה "הר נבו" כאשר פירש בסדר האזינו (דברים ל"ב מ"ט) ובזאת הברכה (שם ל"ד א'), אבל יקראו אותו "הר העברים" מפני שהוא על מעברות הירדן ומשם יעברו אל ארץ כנען כאשר אמר כאן (בהאזינו ובזאת הברכה) "אשר על פני ירחו", ושם עברו את הירדן כמו שנאמר (יהושע ד' י"ט) והעם עלו מן הירדן ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. ואיננה מצוה שיצוונו הקב"ה לעשות כן עתה, שאם כן יהיה מתחייב לעלות שם מיד, אבל טעמו תעלה אל הר העברים וראית את הארץ, כי בעבור שציוהו לאלה תחלק הארץ (לעיל כ"ו נ"ג) הודיעו כי לא על ידך תחלק, כי אתה תעלה לראש הר העברים טרם שיסעו ישראל מארץ מואב ותמות בו ולא יגיעך מן הארץ לבד הראיה. וכן: קח לך את יהושע (פסוק י"ח), בבוא יומך תקח את יהושע. והשלים הכתוב (פסוק כ"ב) לספר כי עשה כן משה בלב שלם, והוא העשייה אשר יזכיר (דברים ל"א ז') בעת פטירת משה כאשר אמרו השירה הוא והושע בן נון.

רש"ר הירש, (תרגום מגרמנית):

נסתיים סדר חלוקת הארץ. לזה נוסף הביאור שמשה בעצמו לא יכנס אל הארץ. תפקידו של משה מוגבל בהולכת העם אל ארץ התורה והכנתו הגמורה להתנחלות בה ולשמירת פקודתו בתוכה. הוא ימות בראותו את הארץ שאליה, אבל לא אל תוכה, יוליך את העם. זה לא היה דבר חדש למשה. הגזרה הזאת נודעה לו כבר מימי המאורע בקדש. אבל כאן בא הדיבור להזכיר למשה, כי הגיע אל תכלית הליכתו עלי אדמות, כדי שיבצע עוד כל מה שבלבו לעשות בטרם לכתו ואיננו ובראש ובראשונה, כדי שיבקש הוא עצמו על מינוי ממלא מקומו אחריו וכדי שהוא עצמו בידיו יבצע מינוי זה.

מה ההבדל בין שלוש דעות אלה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר