גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

דברי יעקב על מעשה שמעון ולוי

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"אל תבוא נפשי... אל תחד כבודי"

ד.

"יהודה אתה יודוך" - שם לפני פועל

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויחי
שנת תשכ"ט

שמעון ולוי – יהודה

בראשית פרק מט

עיין גם גיליונות ויחי תש"ח, תש"ט.

א.  דברי יעקב על מעשה שמעון ולוי

פסוק ה'

"שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִים כְּלֵי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם בְּסֹדָם אַל תָּבֹא נַפְשִׁי בִּקְהָלָם אַל תֵּחַד כְּבֹדִי"

רמב"ן:

ד"ה שמעון ולוי אחים: יאמר שהם בעלי אחוה, כי יחם לבם על אחותם, ילמד עליהם זכות, כי בקנאתם אל האחוה עשו מה שעשו, לומר שאין ראויים לעונש גדול, ולא החטא ראוי למחול להם, כי הוא חמס.
והנכון בעיני
שאומר, כי שמעון ולוי אחים גמורים דומים ומתאחים זה לזה בעצתם ומעשיהם. וכבר פירשתי (בפרק ל"ד), כי יעקב קצף על שמעון ולוי בהרגם אנשי העיר בעבור שעשו חמס, כי הם לא חטאו להם כלל ובאו בברית ונימולו ואולי ישובו אל ה' ויהיו כולם בכלל אנשי בית אברהם ומן הנפש אשר עשו. ועוד חרה לו שלא יאמרו כי בעצתו נעשה הדבר ויהיה חילול ה' שיעשה הנביא חמס ושוד, וזה טעם "בסודם אל תבוא נפשי" – התנצלות על שלא היה בסודם בענותם במרמה (ל"ד י"ג) ובקהלם לא נתיחד, שבאו על העיר והרגום, ולכן יקלל אפם ועברתם.

1.

מה ההבדל בין שני פירושי הרמב"ן למילה "אחים" ואיזה מהם נראה לך יותר כמתאים לפשוטו של מקרא?

2.

מה פירוש דברי הרמב"ן "ויהיו כולם מן הנפש אשר עשו"?

3.

מהן שתי הסיבות לחרון אפו של יעקב לדעת הרמב"ן?

4.

הסבר את המסומן בקו.

5.

מה מוסיף כאן הרמב"ן בהתנגדותו למעשה שמעון ולוי על מה שאמר בפרשת וישלח (עיין פרק ל"ב פסוק י"ג רמב"ן ד"ה ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה), ומדוע הביא הרמב"ן נקודה חדשה זו כאן ולא שם?

6.

איך מפרש הרמב"ן את המילים "אל תבוא" – "אל תחד" ומהי חולשת פירוש זה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר