גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"וירא אליכם" - דברי מוסר

ב.

מעשה נדב ואביהוא

ג.

"דוד" מלשון ידידות

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת שמיני
שנת תשכ"ו

מות בני אהרן

ויקרא פרקים ט - י

עיין גם גיליונות:

שמיני תשכ"ה לשאלה א;
שמיני תשט"ו-תשט"ז לשאר השאלות.

א.  "וירא אליכם" - דברי מוסר

פרק ט' פסוק ו'

"זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה ה' תַּעֲשׂוּ וְיֵרָא אֲלֵיכֶם כְּבוֹד ה'"

ספרא:

אמר להם משה לישראל: אותו יצר הרע העבירו מלבכם ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום; כשם שהוא יחידי בעולם כך תהא עבודתכם מיוחדת לפניו, שנאמר (דברים י' ט"ז) "ומלתם את ערלת לבבכם". מפני מה? (דברים י' י"ז) "כי ה' האלוקים הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים..." עשיתם כן – "וירא אליכם כבוד ה'".

דברי ספרא אלה מתפרשים ע"י שני הפרשנים הבאים:

מלבי"ם:

... שציוה שהם יעשו מעשה הכוהן גדול, שמה שיעשה הכהן הגדול בבית מקדש הגדול יעשו הם בבית מקדש הקטן, שהוא הלב, אשר שם משכן כבוד ה', כמו שאמר (שמות כ"ח ח') "ושכנתי בתוכם". וכמו שזבחו כוחות החיים והקטירו אותם על מוקדה במזבח הגדול, כן יזבח כל איש כוחות נפש המתאוה והמתעורר שהוא היצר הרע על מזבח הקטן להעבירו ע"י אש אהבת השם שלהבת י-ה, עד שייחד כל כוחותיו וכל מחשבותיו לאדון המיוחד... ואם "עשיתם כן – וירא אליכם כבוד ה'" – לשכון כבוד בתוככם.

העמק דבר:

זה דרוש צריך עוד יותר ביאור מגוף המקרא; וגם מה שייך לכאן המקרא (דברים י' י"ז) "כי ה' אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים..."? והענין, כי כבר היה בימי משה כתות בישראל, שהיו להוטים אחרי אהבת ה' אבל לא ע"י גבולים שהגבילה התורה (וכאשר יבואר באורך בפרשת קרח שזה היה עיקר החטא של מאתים וחמשים האנשים שהיו צדיקים גמורים וחטאו בנפשותם במה שמסרו עצמם למיתה ע"י תשוקה קדושה זו להשיג אהבת ה' ע"י הקטורת, אף על גב שלא יהיה לרצון כפי דרך התורה, שרק אהרן ובניו יקטירו).
והנה כבר ידע משה רבנו, שכתות כאלה מתנוצצות אלא שלא הגיע עדיין השעה להתפרץ... אלא שהבין משה דמכל מקום יש בלב כמה אנשים... מה שאי אפשר להגיע אליו אלא בעת שנצטוו על זה, בשביל זה אמר משה לישראל, כי לא כן הדבר, אלא "אותו יצר הרע העבירו מלבכם" – שגם זה התשוקה, אף על גב שהיא להשיג אהבת ה' בקדושה, מכל מקום, אם היא לא בדרך שעלה על רצונו יתברך, אינו אלא דרך יצר הרע להטעות ולהתעות גדולי ישראל בזו התשוקה.
ואמר להם משה טעם לדבר, "ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום" – פירושו: אם תשימו דעתכם לדרך התורה – תלכו הכל בדרך אחת ובעצה אחת; מה שאין בך אם נבקש אהבת ה' שלא בדרך התורה, ותהי תורה כל אחד בידו ויהיו אגודות אגודות בעבודתם, הוא נגד רצון ה' וכבודו יתברך.
וזה שמסיים "כשם שהוא יחידי בעולם – כך רצונו וכבודו שתהא עבודתם מיוחדת לפניו", והביא התורת כהנים יסוד לזה הדרוש, מהא דכתיב (דברים י' י"ז) "כי ה' אלוקיכם הוא אלוקי..." וסיפא דקרא "אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד", ואי אפשר לפרש שוחד ממון או שוחד דברים לפני הקב"ה, או אפילו הרבה מעשים טובים, שזה אינו בכלל שוחד, דכל מה שביד אדם לעשות לטוב, הרי זה מחוייב, ואם כן אינו שוחד. אלא על כרחך: ("השוחד" הוא) מסירות נפש ודבקות נעלה, באופן שנאמר (תהלים קט"ז ט"ו) "יקר בעיני ה' המותה לחסידיו" מכל מקום, אם הוא שלא על פי התורה, אינו עולה לרצון כל כך ויהיה נענש על זה... ובזה שייך לומר "שלא יקח שוחד" היינו שנותן נפשו על אהבת ה' ועל כבודו יתברך באופן שאינו מחוייב בזה, ואין לך שוחד גדול מזה. ובא משה רבנו בשעה המוכשרת לכך, להגיד לאדם ישרו, אשר רק "זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'" ולא ע"י דרכים אחרים; איש כפי רעיון לבבו.
כן ביארנו מאמר חז"ל בתורת כהנים על המקרא הנפלא הלזה.

1.

מהו הקושי ב"מקרא הנפלא הלז" אשר הביא את הספרא לשים בפי משה דברי מוסר אלה?

2.

מהי ראייתו של המלבי"ם משמות כ"ח ח'?

3.

מה ההבדל בין המלבי"ם לבין העמק דבר בפירוש המילים "זה הדבר..."?

4.

מהי ראייתו של בעל העמק דבר מדברים י' י"ז?

5.

במה סוטה בעל העמק דבר בפירושו לתהלים קט"ז ט"ו מפשוטו של מקרא, ומה בכלל הקשר בין הפסוק ההוא לעניינו?

6.

נגד מי מכוונים דבריו על הכתות "הלהוטים אחרי אהבת ה' אבל לא ע"י הגבולים שהגבילה תורה..." ו"דבקות נפש שאינה לרצון ה' וכו'"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר