גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם דין הנוקב

ב.

מיקומה של פרשת הנוקב

ג.

המקלל והנוקב

ד.

הדגשת "כאשר צוה"

פרשת אמור
שנת תשכ"ו

נוקב שם ה'

ויקרא פרק כד, פסוקים י - כג

א.  בטעם דין הנוקב

ספר החינוך:

משרשי המצוה בברכת השם, לפי שמתרוקן האדם במאמר הרע ההוא מכל טוב וכל הוד נפשו נהפך למשחית, והנה הוא נחשב כבהמות, כי באותו דבר ממש שהבדילו השם לטובה ובו נעשה אדם, והוא הדיבור, שנבדלו בו ממין הבהמות, מבדיל הוא את עצמו לרעה ומוציא עצמו לגמרי מכל גדר הדעת ונעשה כשרץ נמאס ונאלח ולמטה ממנו, ועל כן הזהירתנו התורה על זה, כי האל הטוב יחפץ בטובתנו, וכל דיבור ודיבור הגורם מניעת הטובה מאתנו – יבוא כנגד חפצו ברוך הוא.

הראי"ה קוק, ספר אורות המצוות:

וטעם מצוה זו גלוי וידוע שאף על פי שאין ה' יתברך מתפעל מזה, כי הוא מקור הברכות, מכל מקום במה שהעיז פניו רשע זה לברך את ה' פורק עול מצות המקום מעל צוארו וראוי לעונש גדול, כאשר בא מבואר (ויקרא כ"ד) "ונוקב שם ה' מות יומת". ואינו ראוי לעונש זה מפני מה שעשה, כי אין ה' יתברך מתפעל מזה – כאשר אמרנו - אלא מפני מה שעתיד לעשות, כדרך מי שמקלל במלכו, שלא יחוש לכבודו ולא יפנה למצוותו.

1.

באר את ההבדל שבין שתי ההשקפות הנ"ל בטעם מצות לא תעשה זו!

2.

היכן מצינו במקרא שוב שבוצע דין זה ובוצע שם שלא כדין?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר