גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למיקומה של פרשתנו

ב.

"ויצא" - מהיכן יצא? (1)

ג.

"ויצא" - מהיכן יצא? (2) - שאלות ברש"י

ד.

"ואל בני ישראל תדבר"

ה.

עוון המקלל והנוקב

פרשת אמור
שנת תשי"ב

פרשת המקלל

ויקרא פרק כד, פסוקים י - טז

שים לב: לענין זה עיין גם גיליון אמור תש"ג העוסק כולו באותם הפסוקים, בייחוד עיין בשאלה 5 שם!

א.  למיקומה של פרשתנו

בעל העקדה:

לפי שכל הספר הזה במעלתן של ישראל וקדושתן הוא מדבר (רצונו לומר: במעלות ובקדושה שישראל מחויבים בהם), כמו שנמשכו הדברים מתחילת מעשה הקרבנות ואחר בהבדילם מהמאכלות האסורות ומיתר הטומאות פנימיות וחיצוניות ומהשכיבות המגונות עד הרחיקם לא מהכיעור לבד, כי אם מן הדומה לכיעור כמו שנתבאר בכל פרשת קדושים תהיו. ואחר מה שרוממם מכל לשון בתת להם סדר זמנים ומקראי קודש אשר יקראו אותם במועדם אשר בזה יזכו להאיר נרו של הקב"ה אשר בבית מקדשו כנזכר, הנה סמך מעשה בן אשה ישראלית להורות, מה תלד הפריצות והבלתי נקיות ילדי פשע ובני חטאת בזה, שהיה בן אשה ישראלית שנפרצה מכללה ויצאה להיבעל לנכרי כמו שאמר "והוא בן איש מצרי", כי הורה בו הנסיון תועלת ההשמר וההזהר בכל המצוות הקודמות מזה המין ודומיהם, והוא אשר נדעך נרו.

1.

הסבר מהי לפי דבריו סמיכות הפרשיות שבין פרשתנו לפרשה הקודמת.

2.

סמן את הפרקים (או את קטעי הפרקים) שלהם יכוון בעל העקדה בסקירה הניתנת בזה על כל ספר ויקרא.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר