גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

סדר ציווי המשכן וכליו

ב.

"העדות"

ג.

"ויתן את העדות" - תרגום

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת פקודי
שנת תשי"א

בצלאל ונתינת העדות אל הארון

שמות פרק לח - פרק מ, כ

א.  סדר ציווי המשכן וכליו

פרק ל"ח פסוק כ"ב

"וּבְצַלְאֵל בֶּן אוּרִי בֶן חוּר... עָשָׂה אֵת כָּל אֲשֶׁר צִוָּה ה' אֶת מֹשֶׁה"

ברכות נ"ה ע"א:

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: בצלאל – על שם חכמתו נקרא. בשעה שאמר לו הקב"ה למשה: לך אמור לו לבצלאל: עשה לי משכן ארון וכלים, הלך משה והפך ואמר לו (לבצלאל): עשה ארון וכלים ומשכן. אמר לו (בצלאל): משה רבנו, מנהגו של עולם אדם בונה בית, אחר כך מכניס לתוכו כלים. ואתה אומר: עשה לי ארון וכלים ומשכן! כלים שאני עושה להיכן אכניסם? שמא כך אמר לך הקב"ה: עשה משכן ארון וכלים?! אמר לו (משה): שמא בצל אל היית וידעת?! (=שבאמת כך שמעתי מפי הקב"ה).

רש"י

ד"ה ובצלאל בן אורי וגו' עשה את כל אשר צוה ה' את משה: אשר ציוה משה אין כתיב כאן, אלא כל אשר צוה ה' את משה, אפילו דברים שלא אמר לו רבו, הסכימה דעתו למה שנאמר למשה בסיני, כי משה ציוה לבצלאל לעשות תחילה כלים ואחר כך משכן, אמר לו בצלאל: מנהג עולם לעשות תחילה בית ואחר כך משים כלים בתוכו. אמר לו כך שמעתי מפי הקב"ה. אמר לו משה בצל אל היית, כי בוודאי כך ציוה לי הקב"ה, וכן עשה המשכן תחילה ואחר כך עשה הכלים.

1.

לדברי חז"ל אלה מקשים המפרשים:

גור אריה:

ואם תאמר: למה לא ציוה משה לבצלאל לעשות המשכן קודם?

וכן דברי דוד:

אם הקב"ה ציווהו למשה לעשות המשכן תחילה, איך לא אמר משה באמת כמאמרו יתברך?

נסה לענות לקושיתם זו מתוך ההבדל העקרוני שבין אישיותו של משה לבין אישיותו של בצלאל!

העזר ברשב"ם, פרק כ"ה פסוק י':

ד"ה ועשו ארון עצי שטים- ... ואף על פי שבמעשה בצלאל מצינו שעשה תחילה משכן ואחר כך כלים, ארון ומנורה ושולחן, שהיכן יכניס את הארון והשולחן כל זמן שאין משכן עשוי? אלא בציווי הוצרך לפרש עשיית הארון והשולחן תחילה, שבשביל הארון שהוא עיקר של ועשו לי מקדש הוצרך לעשות משכן.

2.

הוכח מפסוקי התורה, שציוה לו הקב"ה למשה לעשות משכן תחילה, הרי בפרשת תרומה פרקים כ"ה-כ"ו כתובים כלים תחילה ואחר כך משכן?

3.

השוה לדבר הגמרא הנ"ל את דברי ראב"ע, פרק כ"ה פסוק כ"ב:

ד"ה ונועדתי: ויש לשאול, למה הזכיר השם הארון בתחילה, כי כתוב: את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו (שמות כ"ה ט'). ומנהג הלשון לבאר האחרון שהשלים בו, כמו ואתן ליצחק את יעקב ואת עשו, ואתן לעשו וכו' (יהושע כ"ד ד'), על כן החל ופירש כלי המשכן. והחל מהנכבד ואחר כן השולחן והמנורה ואחר כן ואת המשכן תעשה (שמות כ"ו). והנה משה, כאשר הקהיל כל העדה החל לומר להם בתחילה המשכן והאוהל (שמות ל"ה), ואחר כן הארון. ואין צורך שילמד אדם את משה.

א. 

מהי ביקורת ראב"ע לדברי הגמרא במסכת ברכות?

ב. 

הסבר ביטויו: "ואין צורך שילמד אדם את משה".

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר