גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ביאור מילת "ציצית"

ב.

"ועשו" - כשיעשו להם ציצית

ג.

"וראיתם אותו וזכרתם"

ד.

בביאור המושג "אחרי לבבכם"

פרשת שלח לך
שנת תשט"ו

פרשת ציצית

במדבר פרק טו, פסוקים לז - מא

הערה: עיין לפרשת ציצית גם גיליון שלח תשי"ג!

א.  ביאור מילת "ציצית"

רש"י, פסוק ל"ח:

ד"ה ועשו להם ציצת: על שם הפתילים התלויים בה, כמו (יחזקאל ח') "ויקחני בציצת ראשי".
דבר אחר: "ציצת" – על שם "וראיתם אותו" כמו (שיר השירים ב') "מציץ מן החרכים".

רשב"ם, פסוק ל"ח:

ד"ה ציצת: כמו (יחזקאל ח') "בציצת ראשי", קבוצת פתילין תלויין כשער הראש.

פסוק ל"ט:

ד"ה והיה לכם לציצת: הציצית הזה יהיה לכם לראייה, שתראו אותו כמו (שיר השירים ב') "מציץ מן החרכים".

1.

כמה ממפרשי רש"י סוברים, שאין רש"י מביא שני פירושים לד"ה אחד, אלא אם כן לא הניח פירוש אחד דעתו בשלמות. הסבר, מה ראה רש"י כאן שלא הסתפק בפירושו הראשון למילת ציצת, מה ראה צורך להביא גם את ה"דבר אחר"?

לכלל זה בדרך פירושו של רש"י עיין גם גיליונות:

ראה תש"י

נח תשי"ג ג3

תולדות תש"ד ב1

יתרו תשי"ג ד2

וירא תש"ה ג'

צו תשי"ג

נח תש"ט ב3

קרח תשי"ג ב1

בראשית תש"י ג2

 

2.

מה ראה רשב"ם להביא את שני הפירושים למילת ציצת, את האחד לפסוק ל"ח ואת השני לפסוק ל"ט?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר