גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

התנהגות האוהב

ב.

בביאור השם החדש "חובב"

ג.

"ידעת" = ראית את הניסים

ד.

הביטוי "והיית לנו לעינים"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בהעלותך
שנת תשי"ד

יתרו - חובב

במדבר פרק י, פסוקים כט - לא

א.  התנהגות האוהב

ר' יצחק עראמה, בספרו עקדת יצחק, מעיר לפרשתנו:

כתב החוקר (כוונתו לאריסטו) פרק י"ג ממאמר הט' מספר המידות, שהאוהב ראוי למהר לקרוא לאוהבו ביום טובתו ולאחר קריאתו ביום עצבו. אמנם ראוי שלא יקדים פניו (=האוהב הנקרא לבוא אל אוהבו) לבוא אל קבלת הטוב, אבל שיקדים פניו ביום צרת האוהב, לבוא לנוד לו ולנחמו או לעזרו ולסמכו. והמוסד הזה עצמו זכרו דוד באומרו (מלכים א' ב'): "ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד והיו באוכלי שלחנך, כי כן קרבו אלי בברחי מפני אבשלום אחיך". יצוה שיקראם להיות אצלו בטובתו מאוכלי שלחנו, כי כן קרבו אליו מעצמם ביום צרתם.
ומזה הטעם אמר משה לחובב, כשראה הטוב המזומן לבוא עליהם: "נוסעים אנחנו אל המקום... לכה אתנו והטבנו לך, כי ה' דבר טוב על ישראל..." כי הטוב השלם הוא אשר יספיק בעליו להיטיב לזולתו. ואמר לו זה, לפי שהיה מרגיש בו, שיש בדעתו לילך. "ויאמר אליו: לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך". יתכן שירצה לומר: "הנה אין דעתי ללכת לגמרי, כי אם לפקוד ארצי ומולדתי בפקודת שלום או לגיירם אלך, ומיד אשוב". "ויאמר: אל נא תעזב אותנו" – לעת כזאת, כי על כן ידעת חנותנו במדבר ובתוהו ילל ישימון ובאת להטפל עמנו ולהנהיגנו בעצת שלום. וכן תהיה לנו לעינים מכאן ואילך. "והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב ה' עמנו והטבנו לך" – ירצה לומר: תהיה ראוי לקבלו תמורת הטורח והצער שנצטערת עמנו בימי צרכנו.

1.

מהי הקושיה על פרשתנו כולה, שרצה בעל עקדת יצחק לישב כאן בדבריו הלקוחים מאריסטו ובהשוואתו לדוד המלך ביחסו לבני ברזילי?

2.

מהו הרמז הלשוני בכתוב לכך שרצה יתרו לשוב רק זמנית לארצו ולחזור אל משה?

3.

מה מוסיף משה בדיבורו השני (ל"א-ל"ב) על דיבורו הראשון (כ"ט) לפי פירושו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר